Bestill trykte utgaver av liturgiene

Liturgier for Vigsel og forbønn og for Dåp.

Kirkemøtet vedtok våren 2017 nye liturgier for Vigsel og Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017. Samtidig vedtok Kirkemøtet å videreføre liturgiene for Vigsel og Forbønn fra 2003, i en oppjustert utgave med nye bibeltekster. Disse fire liturgiene er nå utgitt i en egen innbinding på henholdsvis bokmål og nynorsk.

Kirkemøtet i 2017 vedtok også en revidert dåpsliturgi som erstatter dåpsliturgiene fra 2011 – både Ordning for dåp i hovedgudstjeneste og Ordning for Dåp i egen gudstjeneste. Disse dåpsliturgiene er utgitt i et vannfast hefte som inneholder både bokmåls- og nynorskutgaven.

 • Errata
  I førsteopplaget av nynorskutgaven av den reviderte dåpsliturgien er det dessverre noen feil:
  I løse ark på side 3.9 og 3.26 (side 11 og 28 i heftet) skal ordene «ei nådens kjelde» endres til «ei nådekjelde».
  I løse ark på side 3.10 (side 12 i heftet) skal det etter ordene «høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til» føyes til: «og tru på han».
  I løse ark på side 3.28 (side 30 i heftet) skal ordet «til» flyttes slik: «høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til og tru på han.»

Ifølge Regler for liturgisk inventar og utstyr § 18 skal det i en kirke være «tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, kirkemusiker og sakristi).» Dette gjelder både for ordningene for Vigsel og forbønn og for Dåp.

 • Vigsels- og forbønnsliturgiene koster kr 269,- 
  Heftet dåpsliturgien koster kr 153,-  
  Bestilling skjer til Eide forlags nettbutikk:
  http://eideforlag.no/
  eller ved en epost til ordre@eideforlag.no.  
  Husk å oppgi om liturgiene skal være på bokmål eller på nynorsk.

 

Ifølge Regler for liturgisk inventar og utstyr § 18 skal det i en kirke være «tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, kirkemusiker og sakristi).» Dette gjelder både for ordningene for Vigsel og forbønn og for Dåp.

 

Liturgisk materiale til Hovedgudstjeneste 2020

Kirkemøtet vedtok våren 2017 fem serier med liturgisk musikk for Den norske kirke, som skal brukes i de fleste hovedgudstjenestene.

Kirkemøtet vedtok våren 2019 justert Ordning for Hovedgudstjeneste og alminnelige bestemmelser for denne.

Heftet Med samrøysta lovsongny liturgisk musikk for Den norske kyrkja (2018) er tidligere sendt til alle menigheter. Dette er et ressurshefte som inneholder Allmenn serie 2 og Sanctus for festtidene. Her finner en også henvisninger til hvor innholdet i alle de fem seriene kan finnes, enten det er i permen fra 2011, i salmeboken eller i selve heftet. Heftet inneholder ikke musikken til menighetssvar, nattverdbønnene (prefasjonen, verba mm) eller velsignelsen.

Paperbackboken Gudstjeneste med veiledning / Gudsteneste med rettleiing ble utgitt i begynnelsen av mars 2020. Boken inneholder et fullstendig tekstlig liturgisk materiale til hovedgudstjenesten og dåp i denne, samt varianter til de forskjellige bønner og forbønner i gudstjenesten.

Gudstjeneste med veiledning / Gudsteneste med rettleiing er et godt grunnlag for å arbeide med lokal grunnordning, sammen med heftet Med samrøysta lovsong. Mesteparten av innholdet i veiledningsboken finnes her. (henvise ved lenke til nettsiden for dette)

Gudstjeneste med veiledning / Gudsteneste med rettleiing koster kr 295,-
Bestilling rettes til ordre@eideforlag.no
Telefon Eide forlag er 55 38 66 50.
Boken vil også bli utgitt i en elektronisk utgave og vil være tilgjengelig i nettbokhandler.

 

Informasjon om de øvrige liturgiske bøkene

I følge produksjonsplanen av juni 2020 skal de liturgiske bøkene for prester og kirkemusikere være tilgjengelige for menighetene i løpet av høsten, og senest i november 2020.

Dette gjelder:

 • Gudstjenestebok for Den norske kirke – hovedgudstjeneste (bokmål)
 • Gudstenestebok for Den norske kyrkja - hovudgudsteneste (nynorsk)
 • Liturgisk musikk for Den norske kirke – hovedgudstjeneste (bokmål)
 • Liturgisk musikk for Den norske kyrkja – hovudgudsteneste (nynorsk).

 

Implementering og godkjenning av justert lokal ordning

Alle menigheter skal fastsette en justert lokal gudstjenesteordning og få denne godkjent av biskopen. Der ordningen er klart innenfor vedtaket i Kirkemøtet, skal denne kun sendes til orientering for biskopen.

Opprinnelig var fristen for implementering av den justerte ordningen for hovedgudstjeneste satt til 1. søndag i adventstiden 2020. Kirkerådet har blitt anmodet om å se på muligheter for utsettelse av fristen, og det er nå satt en ny dato, 1. pinsedag 2021 (KR-AU 14.5. sak 31/20 Frist for innføring av ny gudstjenesteordning). Bispedømmerådene gis myndighet til å vedta dette for menighetene i sitt bispedømme. Dersom det kun er enkeltmenigheter i bispedømmet som har behov for utsatt frist, gis biskopen myndighet til å innvilge dette.

Vedtaket fra Kirkemøtet 2019 om hovedgudstjenesten fastslår «at musikken og teksten til gudstjenestens ordinarieledd hentes normalt fra Den norske kirkes fem godkjente serier». Intensjonen for Kirkemøtet var å skape gjenkjennelighet, selv om det i rubrikkene og de liturgiske ledd er åpninger for valg og kan-ledd. Det er hensynet til et helhetlig stilvalg og til egenarten ved hver serie som lå til grunn for vedtaket.

Biskopene kan godkjenne eventuelle avvik fra liturgien som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019, og musikken fra 2017. I følge alminnelige bestemmelser pkt 6 kan biskopen « i særlige tilfeller samtykke i et opplegg av søndagens gudstjeneste som avviker fra gjeldende ordning». Hva som kan regnes som «særlige tilfeller», er det biskopene som skal ta stilling til.

I alminnelige bestemmelser for gudstjenesten er det under bokstav C redegjort for menighetsrådets ansvar. I punkt 64 er dette beskrevet i detaljer. Det tredje siste strekpunktet omhandler valg av godkjente serier med liturgisk musikk. Alminnelige bestemmelser finnes i veiledningsboken på s 121 og på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/liturgier/.

For mer informasjon, kontakt Kirkerådet ved
seksjonsjef gudstjenesteliv og kultur Inger Anne Naterstad, tlf. 93 45 13 79 eller
avdelingsdirektør, avdeling for kirkefag og økumenikk Jan Christian Kielland, tlf. 99 23 21 36.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"