Prosjektmidler til utvikling av trosopplæringsreformen

Informasjon om utlysningen i 2017.

Søknadsfristen var 5. juli 2017

Utviklingsmidlene 2017 skal bidra til at

 • barn og unge gjennom dåp og opplæring kan leve og vokse i den kristne tro
 • ansatte og frivillige i menighetene får økt kompetanse til å tilby en trosopplæring for alle
 • Trosopplæringsreformen videreutvikles i Den norske kirke - lokalt, regionalt og nasjonalt

Om utlysningen
Organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter og andre fagmiljøer inviteres til å utforme søknader om prosjekt i lys av reformens målsetting og utfordringer.

Kirkerådet vil samtidig framheve at en helhetlig trosopplæring består av flere dimensjoner som er sentrale i menighetens virksomhet. Det er behov for å utvikle gode strategier for hvordan de 11 sentrale dimensjonene i kaptittel 6 i «Gud gir  - vi deler» inkluderes i menighetens trosopplæring.
Disse dimensjonene er:
•    Samvirke med hjemmet og familien
•    Barn og unges medvirkning
•    Inkludering og tilrettelegging
•    Gudstjeneste
•    Diakoni
•    Misjon
•    Musikk og kultur
•    Frivillig medarbeiderskap
•    Samarbeid med barne – og ungdomsorganisasjoner
•    Tverrfaglig samarbeid
•    Kommunikasjonsarbeid

Det gis støtte til ett-, to- eller treårige prosjekt.

Alle prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent.

Ved større samarbeidsprosjekter, som involverer flere aktører, kan det søkes om flere delprosjekter.

1  Forsknings- og utviklingsarbeid
Forsknings- og fagutviklingsprosjekter kan munne ut i publikasjoner, konferanser, kurs, utdanningstilbud eller annet som bidrar til kompetanseutvikling hos ansatte og frivillige medarbeidere.
Kirkerådets database med erfaringer fra menighetenes rapporteringer, kan brukes som utgangspunkt for analyse og bearbeiding i forskningsprosjekt, eventuelt i samvirke med andre former for datainnhenting.

2 Materiell- og metodeutvikling
Ved utvikling av metodikk og materiell for trosopplæringens innhold, arbeidsmåter og grunnlagstenkning, må søknaden vise at prosjektet svarer på et behov hos målgruppa (barn og unge, foreldre og faddere, lønnede og ulønnede medarbeidere o.l.). Slike prosjekt kan gjerne utvikles i samarbeid med menigheter, med organsisasjonen som søker.
Utdelingsmateriell som har et kommersielt potensiale ved salg støttes normalt ikke. Samtidig vil det i noen tilfeller være materiell som har en begrenset målgruppe eller det er andre forutsetninger som gjør at det er nødvendig med prosjektstøtte for å utvikle materiell som dekker et behov innenfor trosopplæringsreformen.
Dersom det utvikles materiell til utdeling til barn og unge, er det en forutsetning at materiellet tilbys samtidig på både bokmål og nynorsk.

3  Lokale utviklingsprosjekt
For å stimulere til fortsatt lokalt utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og erfaringsdeling, inviteres menigheter, samarbeidsenheter, fellesråd, prosti o.l. til å søke utviklingsmidler, gjerne i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner eller andre aktuelle fagmiljø.


Forutsetninger for tildeling

 • Søknaden må vise forståelse for og identifikasjon med trosopplæringsreformens målsetting om trosopplæring for alle døpte i Den norske kirke. Denne forståelsen skal være reflektert med hensyn til pedagogisk og teologisk innhold, organisering og markedsføring av prosjektet.
 • Prosjektet kan stille sin kompetanse til rådighet underveis i prosjektperioden til benyttelse i for eksempel kompetansenettverket for trosopplæring eller andre faglige fora.
 • Prosjektet forplikter seg på rapportering underveis i prosjektperioden og til å levere sluttrapport sammen med eventuelt produkt.
 • Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.
 • Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet/Størst av alt.
 • Ved lansering eller arrangementer knyttet til prosjektet deres, ønsker Kirkerådet å bli orientert underveis i planleggingen.
 • Kirkerådet ønsker at prosjektet gjøres tilgjengelig i ressursbanken.no.
 • Studieopplegg for voksne og unge over 14 år til bruk i menighetene bør tilrettelegges slik at det er støtteberettiget gjennom Kristelig Studieforbund. Se k-stud.no for vilkår for godkjent studieopplegg.