Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Norge får møte profesjonell kunst og kultur. Dette gjeld også vidaregåande skule.

Satsinga skal bidra til at elevar får møte eit profesjonelt kunst- og kulturtilbud der dei bur slik at dei blir gjort kjend med og får utvikla forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. I Den norske kyrkja er det Møre bispedøme som har teke på seg ansvaret for å utvikle kyrkjeleg spisskompetanse på Den kulturelle skulesekken.

I Den kulturelle skulesekken er lokal forankring ein sentral faktor, men det er fylkeskommunane som har ansvar for koordinering av ordninga på regionalt nivå. Difor er det stor variasjon i korleis fylke og kommunar organiserer Den kulturelle skulesekken. 

Sekretariatet for Den kulturelle skulesekken:

Norsk kulturråd
Postboks 8051 Dep.
0031 Oslo
Telefon 21 04 58 00

E-post post@kulturrad.no

http://www.kulturradet.no/den-kulturelle-skolesekken

Web: www.denkulturelleskolesekken.no
E-post:   info@denkulturelleskolesekken.no
Telefon 23 11 75 00