Nasjonal fagdag om katastrofe og beredskap

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2019 - kl.09.00

Til:31.1.2019 - kl.17.00

Sted:Clarion Hotel og Congress Oslo Airport (The Qube), Gardermoen

Arrangør:Kirkerådet

Kurset er nå fulltegnet, kontakt Siv Thompson på e-post om du ønsker å stå på venteliste!

Kirkerådet inviterer kirkeverger, proster, ansvarlige for beredskap på bispedømmekontor og LRS -prester til en fagdag om katastrofe og beredskapsarbeid.

Fokus denne dagen er kirkens rolle som samfunnsaktør ved kriser og store uønskede hendelser i landet. I høst gjennomføres NATO-øvelsen Trident Juncture på norsk jord. Dette skjer samtidig med at Helsedirektoratet holder en nasjonal beredskapsøvelse. I den forbindelse er det viktig at også Den norske kirke er omforent om en felles forståelse av kirkens rolle i dette arbeidet. 

Beredskapsdagen vil inneholde en felles orientering om dagens beredskapssituasjon. Det blir anledning til kompetanseheving på ulike felter. Dette gjøres gjennom seminar rundt dødsbud, Justisdepartementets nye retningslinjer for HRS/LRS, kirkelige medarbeideres rolle i psykososiale kriseteam, samt det nyeste innen sjelesørgerisk akuttinnsats. 

Kirkerådet legger til rette for deltagelse av rundt 15 personer fra hvert bispedømme. Med tanke på videreformidling av kompetanse, er det ønskelig at bispedømmekontorene stiller med to representanter fra kontoret. Deltagerne melder seg på direkte til Kirkerådet i lenke lenger ned på siden.

Fagdagen er gratis. Vi ønsker deltakere fra hele landet, og har en pott til reisestøtte. Det vil bli gitt støtte til de som har særlige utfordringer knyttet til reiseutgifter. Kryss av i skjemaet ved påmelding dersom du tilhører et fellesråd/prosti/bispedømme/annet med slike utfordringer.

Målsetting
Målet med fagdagen er å sørge for at alle som jobber med beredskap i kirken, på alle nivåer, har en felles forståelsesramme for totalberedskap og kirkens rolle i denne. Dagen gir anledning til kompetanseheving. Kirkelige medarbeidere skal oppleve seg relevante, oppdaterte og trygge i rolle og mandat.

Program for dagen

Nasjonal katastrofeberedskap - trengs kirken?

Overordnede perspektiver

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet, åpner dagen.

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt presenterer redningstjenesten i en ny tid. Hva er konsekvensene av endrede forutsetninger og ny instruks fra Justisdepartementet?

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet, innleder om kirkens plass i krise- og beredskapsarbeidet.

Innlegg og samtale med utgangspunkt i praktiske erfaringer fra øvelsene i Norge høsten 2018. Michael Onsrud, kirkefagsjef i Tunsberg, leder samtalen:

- Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal

- Ingeborg Midttømme, biskop Møre (på video)

- Gerd Anne Aarset, prost i Ytre Nordmøre prosti

- Signe Hellevik, personalrådgiver ved Møre bispedømmekontor og observatør under den nasjonale helseøvelsen

Etter samtalen vil Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef Vestfold og Telemark region, greie ut om kirkens plass med tanke på totalforsvar og kirkens rolle i fylkesberedskap.

Anne Herseth Barlo, prosjektdirektør i beredskapsavdelingen i Helsedirektoratet, sammen med Freja Ulvestad Kärki, Helsedirektoratet, gir en gjennomgang av den nasjonale Helseberedskapsøvelsen i høst. Hvilke utfordringer viste øvelsen, hva kan kirkens rolle være og hva er mulige oppfølgingspunkter for kirke?

- Beredskap for hendelse i egen virksomhet ved Randi Letmolie, direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA.

Seminarer

- Dødsbud – hvordan arbeider politiet ved plutselig død? ved politiprest Inge Ålgård med Håkon Johannessen, politioverbetjent og utrykningsleder ved kriminalvakta i Oslo.

- Sjelesørgerisk kriseberedskap ved Harald Nydal, seniorrådgiver ved Institutt for sjelesorg, Modum bad

- Kirken som beredskapsaktør i kommunen ved kirkeverge Kjetil Nordstrøm og ass. kirkeverge Wenche Lindtner, Haugesund kirkelige fellesråd.

- Kirkevergen som en del av den psykososiale kriseberedskapen i kommunen. Innledning og samtale ved kirkeverge Kjetil Nordstrøm og assisterende kirkeverge Wenche Lindtner, Haugesund fellesråd.

Avrunding

Dagen avsluttes med en workshop ledet av Petter Skants, Sjømannskirken og Dag Auli, sokneprest i Bøler menighet.

Sigrid Flaata er konferansier gjennom dagen.

Når det haster og er dramatisk, er det viktig å handle rett. (Foto: Pixabay)