Målsetting og mandat

Ny kirkeordning skal være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er nødvendig og forenkle der det er mulig.

Behandlet på møte i Kirkerådet 16.-17. september 2019. Se protokoll for møtet her.

Målsetting for arbeidet
Ny kirkeordning skal
- frigjøre mest mulig ressurser til møter med folk lokalt og tilstrekkelige ressurser til å å få kirken til å henge godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt,
- legge til rette for at kirken når ut med evangeliet til flest mulig mennesker,
- legge til rette for at kirken oppfyller samfunnsoppdraget som en folkekirke for alle som vil være med og som tar vare på den kristne kulturarven,
- være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er nødvendig og forenkle der det er mulig,
- inneholde en god balanse mellom embete og råd, folkevalgte og ansatte,
- være fleksibel, ved å gjøre det mulig å tilpasse ordningene etter ulike behov,
- ivareta behovene til kirkens mange aktører: folkevalgte, ansatte, frivillige og dem som søker kirkens tjenester,
- gi økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet lokalt.
- ha fokus på kirkas oppgaver i soknet
- hvordan strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes
- sikre at Den norske kirke skal være en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass med god ledelse

 

Delutredning 1:
Arbeidsgiverorganisering
- Hvilke rettssubjekter / hvilket rettssubjekt skal være arbeidsgiver henholdsvis for prestene og de som i dag er ansatt i soknene?
- «Prostirådets/storfellesrådets» oppgaver
- Konkret uttegning av
Daglig ledelse – ansvar og oppgaver for daglig leder av «prostirådets/ storfellesrådets» virksomhet
Forholdet mellom biskop, prost og daglig leder
Ordning for tilsetting av prost
- Rollen til partssammensatte utvalg
- Spørsmål om virksomhetsoverdragelse, herunder pensjon

Delutredning 2:
Biskopenes rolle – tilsyn og ledelse
- Innholdet i og redskap for biskopens ledelse og tilsyn
- Biskopens virkemidler ut over eventuelle arbeidsgiverfunksjoner:
Inspirere
Bindende pålegg
Ordinasjon / vigsling
Tap av ordinasjons- og vigslingsfullmakter
- Rolle ved tilsettinger

Delutredning 3:
Kirkelig demokrati – kirkelige organers sammensetning og valgordninger til disse
Direkte valg i flermannskretser på Kirkemøtet.
Hvert «prostiråd/storfellesråd» velger indirekte en representant til Kirkemøtet av og blant «prostirådets/storfellesrådets» medlemmer.
Gjennomgående representasjon – i hvert «prosti/storfellesråd» velges det ett medlem gjennom direkte valg til Kirkemøtet. Dette medlemmet blir også medlem av «prosti/storfellesråd».
Evt. andre modeller.
- Kommunal representasjon – interkommunale «prostiråd/storfellesråd»
- Ombudsplikten – plikten til å ta imot valg og møte i det kirkelige organet man er valgt til.

Delutredning 4:
Konsekvenser for forholdet kirke-kommune
- Samarbeid mellom kirke og kommune om for eksempel kirkebygg, diakonale og kulturelle samfunnsområder.
- Samhandling og budsjettprosess
- Rapportering og innsyn mellom kirke og kommune
- Samhandling og budsjettprosess mellom «prostiråd/storfellesråd» og Kirkemøte

 


Fremdrift for arbeid med kirkeordningen

  • Høsten 2019 - Direktøren oppnevner utvalg og arbeidsgrupper.
  • Våren 2020 - Stortinget vedtar ny trossamfunnslov.
  • Høsten 2020 - Arbeidsgruppene leverer delutredninger til utvalget innen 1. august 2020.
  • Vinteren 2021 - Ny trossamfunnslov trer i kraft, likeledes den kirkeordning Kirkemøtet vedtok i 2019. Utvalget for kirkelig organisering leverer sitt forslag til Kirkerådets sekretariat innen 1. januar 2021.
  • På Kirkerådets møte i mars 2021 behandles utkast til høringsdokument. Det gjennomføres en bred høring og åpne konsultasjoner med utgangspunkt i Kirkerådets forslag.
  • Høsten 2021 - Kirkemøtet får en orientering om arbeidet med kirkeordning.
  • På Kirkerådets møte i desember 2021 behandles saken for andre gang og Kirkerådet avgir sin innstilling til Kirkemøtet 2022.
  • Bispemøtet vedtar i februar 2022 sin uttalelse til Kirkerådets innstilling.
  • Kirkemøtet 2022 - Kirkemøtet gjør et prinsippvedtak om arbeidsgivermodell og øvrige ordninger og gir Kirkerådet i oppgave å utforme konkrete bestemmelser til Kirkemøtet 2023.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"