Kirkemøtet 12.11.2007 - 17.11.2007 Øyer

Kirkemøtet 2007 ble arrangert på Quality Hotell Hafjell på Øyer ved Lillehammer.

 

Kirkemøtets delegater
Saksdokumenter - Kirkemøtets delegater

Saksliste
Vedlegg - Saksliste

KM 1/07 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_1_07_Saksorientering

KM 2/07 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - KM_2_3_07_Valg av komitéledere
Saksdokumenter - KM_2_2_07_Valg av tellekorps
Saksdokumenter - KM_2_4_07_Fordeling av nye medlemmer
Saksdokumenter - KM_2_1_07_Valg av dirigentskap

KM 3/07 Orienteringssaker
Vedlegg - KM_3_2_07_Gudstjenestereformen
Vedlegg - KM_3_4_07_BMprotokoll
Vedlegg - KM_3_9_07_Rapport_EEA3
Vedlegg - KM_3_5_07_Årsmelding_Sjømannskirken
Vedlegg - KM_3_3_07_Protokoll_UKM
Vedlegg - KM_3_6_07_Årsmelding_Døvekirken
Vedlegg - KM_3_7_1_07_Rapport OVF
Saksdokumenter - KM_3_07_saksorientering
Saksdokumenter - KM_3_8_07_Tilstandsrapport (KM_3_8_07_Tilstandsrapport)
Vedlegg - KM_3_1_07_Statusrapport for trosopplæringsreformen
Vedlegg - KM_3_7_07_Årsmelding de sentralkirkelige råd 2006

KM 4/07 Truet liv - troens svar. Kirkens vitnesbyrd i lys av klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd
Vedtak -
Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_4_1_1_07_Statusrapport
Saksdokumenter - KM_4_1_07_saksorientering
Vedlegg - KM_4_1_2_07_Momenter

KM 5/07 Kirkemøtets forretningsorden
Vedtak -
km_05_07_ vedtak.pdf
Vedlegg - KM_5_1_1_07_Forslag_forretningsorden
Saksdokumenter - KM_5_1_07_saksorientering
Vedlegg - KM_5_1_2_07_Kirkemøtets forretningsorden

KM 6/07 Plan for diakoni
Saksdokumenter - KM_6_1_07_Saksorientering
Vedlegg - KM_6_1_1_07_Plan for diakoni
Vedtak - Hele plandokumentet - Plan for diakoni i Den norske kirke
Vedtak -
Kirkemøtets vedtak

KM 7/07 Tilsetjing og vigsling i Den norske kyrkja av homofile i partnarskap. Konsekvensar av fråsegna frå Lærenemnda 2006
Vedtak -
Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_7_1_3_07_Vedtak_UKM_08_07
Vedlegg - KM_7_1_2_07_Utredning om diskrimineringsunntaket i arbeidsmiljøloven
Vedlegg - KM_7_1_6_07_Bispemøtets vedtak
Vedlegg - KM_7_1_4_07_Samandrag av høyringsinnspel
Saksdokumenter - KM_7_1_07_Saksorientering

KM 8/07 Grunnlovsforankring, kirkelov og kirkeordning for Den norske kirke
Saksdokumenter - KM_8_1_07_saksorientering
Vedlegg - KM_8_1_1_07_Hoveddokument
Vedlegg - KM_8_1_2_07_Oversikt_kirkeordningsfeltet
Vedlegg - KM_8_1_3_07_Vedlegg
Vedtak - Kirkemøtets vedtak

KM 9/07 Ordning for valg av biskop/Revisjon av ordning for bispenominasjon
Vedtak -
Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - KM_9_1_07_saksorientering
Vedlegg - KM_9_1_1_07_Utredning
Vedlegg - KM_9_1_2_Sammendrag av høringsinnspill
Vedlegg - KM_9_1_3_07_Bispemøtets behandling

KM 10/07 Økonomisk globalisering som utfordring til kirkene
Vedlegg - KM_10_1_1_07_Agapeprosessen
Saksdokumenter - KM_10_1_07_Saksorientering
Vedtak - Kirkemøtets vedtak

KM 11/07 Forslag til ny ekteskapslov. Uttalelse
Vedtak -
Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_11_1_2_07_Høringsnotat
Vedlegg - KM_11_1_7_07_Bispemøtets høringsuttalelse
Vedlegg - KM_11_1_1_07_Høringsbrev
Vedlegg - KM_11_1_6_07_Høringsuttalelse _NKR
Saksdokumenter - KM_11_1_07_saksorientering
Vedlegg - KM_11_1_3_07_Høringsbrev_kirkelige_instanser
Vedlegg - KM_11_1_4_07_Høringsuttalelse_KR
Vedlegg - KM_11_1_5_07_Protokoller

KM 12/07 Forslag om endring i loven om Opplysningsvesenets fond
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedlegg - Uttalelse fra Professor dr. Eivind Smith
Vedlegg - KM_12_1_1_07
Vedtak - Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø