Kirkemøtet 14.11.2005 - 19.11.2005 Lillehammer

Kirkemøtet 2005 ble arrangert på Lillehammer. Hovedtema: En misjonerende kirke.

Forslag til saksliste
Saksdokumenter - Forslag_til_saksliste_KM2005

Programskisse pr. 26.10
Saksdokumenter - programskisse_261005

KM 1/05 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_1_05
Vedtak - KM2005_Sak1_vedtak

KM 2/05 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - KM 2.3 Valg av komitéledere
Saksdokumenter - KM 2.2 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - KM 2.5 Supplerende valg til Kirkerådets evalueringsnemnd
Vedtak - Kirkemøtets VEDTAK (pdf)
Saksdokumenter - KM 2.4 Valg av nominasjonskomité
Saksdokumenter - KM 2.1 Valg av dirigentskap
Saksdokumenter - KM 2.6 Valg av ny Lærenemnd for Den norske kirke
Saksdokumenter - KM 2.7 Supplerende valg til Kirkemøtets valgkomité

KM 3/05 Om økonomien i Den norske kirke - St. meld. nr. 41
Saksdokumenter - Dokument 3.1 Saksorientering
Saksdokumenter - KM_3_3_05
Vedtak - KM2005_Sak3_vedtak

KR 4/05 Orienteringssaker
Vedtak - VEDTAKET FRA KIRKEMØTET - (pdf)
Saksdokumenter - Dokument 4.4.2 Statistikk for Den norske kirke
Saksdokumenter - Dokument 4.4 Årsmelding for de sentralkirkelige råd
Saksdokumenter - Dokument 4.3 Menighetsrådsvalget 2005 - foreløpig rapport
Saksdokumenter - Dokument 4.4.1 Rapport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond.pdf
Saksdokumenter - Dokument 4.2_Statusrapport for arbeidet med "Reform av gudstjenestelivet"

KR 5/05 En misjonerende kirke
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets VEDTAK (pdf)
Saksdokumenter - KM0505_misjon

KM 6/05 Norsk asyl- og flyktningpolitikk
Saksdokumenter - Saksorientering.pdf
Vedtak - KM2005_Sak6_vedtak
Saksdokumenter - Dokument 6.2/05 "Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Kirkelig ressursdokument

KM 7/05 Kunsten å være kirke - Kirkelig kulturmelding
Saksdokumenter - Dokument 7.1.1 Sammendrag av høringssvar.pdf
Vedtak - Dokument 7.1.2 Vedtak i Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd
Vedtak - KM2005_Sak7_vedtak
Saksdokumenter - Saksorientering.pdf

KM 8/05 Kirkelige reformer
Saksdokumenter - Saksorientering.pdf
Saksdokumenter - Dokument 8.1B Forslag til retningslinjer for kirkelig inndeling
Saksdokumenter - Dokument 8.1A "Kirkelig reformarbeid" Kirkelig organisering og arbeidsgiverspørsmål - Rapport fra styringsgruppen for kirkelige reformer
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets VEDTAK (pdf)

KM 9/05 Valkyrkjelydar - Her medrekna delegering av forsøk med valkyrkjelydar, kl § 24, 6. leddet
Saksdokumenter - Saksorientering.pdf
Vedtak - Kirkemøtets VEDTAK (pdf)
Saksdokumenter - PDF på odin vedr saken

KM 10/05 Delegering av forsøk med valgordninger, kl § 24, 7. ledd
Saksdokumenter - Saksorientering.pdf
Saksdokumenter - Ot prp nr 30
Vedtak - Kirkemøtets VEDTAK (pdf)

KM 11/05 Forretningsorden for Kyrkjemøtet § 2-2
Vedtak - KM2005_Sak11_vedtak
Saksdokumenter - KM_11_05

KM 12/05 Endringar i samansetjinga av dei sentralkyrkjelege råda
Vedtak - VEDTAKET frå Kyrkjemøtet (pdf)
Saksdokumenter - Vedlegg 12.1.1 Kyrkjelova § 24 og 25

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40