Kirkemøtet 15.11.2004 - 20.11.2004 Bodø

Kirkemøtet 2004 ble arrangert i Bodø. Kirkemøtets hovedtema var "En bekjennende kirke"


Kirkemøtets delegater (pr. 5.11.04)
Saksdokumenter - Kirkemøtets_delegater

Kirkemøtets komiteer (pr. 5.11.04)
Saksdokumenter - Kirkemøtets_komiteer

Forslag til saksliste
Saksdokumenter - ACF76FF

KM 1/04 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_1_04

KM 2/04 Valg og oppnevninger
Vedtak - KM 2/04 Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - KM 2.4 Valg av leder til Kirkerådet
Saksdokumenter - KM 2.6 Oppnevning av medlem til Kirkenes Verdensråds sentralkomité
Saksdokumenter - KM 2.3 Valg av komitéledere
Saksdokumenter - KM 2.5 Oppnevning av delegasjon til Kirkenes Verdensråds generalforsamling
Saksdokumenter - KM 2.2 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - KM 2.7 Oppnevning av medlem til Kirkens Nødhjelps representantskap

KM 3/04 Statsbudsjettet 2006
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 3.1 Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 3.1.1 Felles brev til statsråd Svarstad Haugland
Saksdokumenter - Dokument 3.2: Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)
Saksdokumenter - Vedlegg 3.1.2 Budsjettsforslag 2005 fra Kirkerådet

KM 4/04 Orienteringssaker
Saksdokumenter - KM 4.1 Statusrapport for arbeidet med "Trosopplæring i en ny tid"
Saksdokumenter - KM 4.7.3 Rapport om oppfølging av strategiplan for kvinnespørsmål og likestilling
Saksdokumenter - KM 4.7.1 Tilstandsrapport 2002-2003
Saksdokumenter - KM 4.7.2 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2003
Saksdokumenter - KM 4 Saksorientering
Saksdokumenter - KM 4.2 Statusrapport for arbeidet med kirkelige reformer

KM 5/04 Valg av bispedømmeråd- døvekirkelig representasjon i Oslo bispedømmeråd
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 5.1 Saksorientering

KM 6/04 Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Vedlegg 6.1.3 Strategiplan (versjon før høring)
Saksdokumenter - Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008
Saksdokumenter - Vedlegg 6.1.2 Oversikt over bispedømmerådenes høringssvar
Saksdokumenter - Dokument 6.1. Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 6.1.1 Strategiplan

KM 7/04 Tenesteordningar for diakon, kantor og kateket
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 7.2 Delegasjonsvedtak
Saksdokumenter - Dokument 7.1 Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.1 Høyringsbrev

KM 8/04 Diakonal tjeneste i Den norske kirke
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 8.2 Utredningen
Saksdokumenter - Dokument 8.1 Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 8.1.1 Protokollat BM 32/04

KM 9/04 Ressursnivået i Den norske kirke
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - >> Hent utredningen som PDF-fil her
Saksdokumenter - Dokument 9.2 Utredningen
Saksdokumenter - Hent hele opptrappingsplanen her (MS Word)
Saksdokumenter - Dokument 9.1 Saksorientering

KM 10/04 Nytt prosedyrereglement for liturgisaker. Regional godkjenning av liturgiske forsøk
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 10.1 Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.2 Skjematisk samanstilling av høyringsfråsegnene
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.1 Høyringsbrev/notat

KM 11/04 Den norske kirkes identitet og oppdrag. Uttalelse til regjeringens stat-kirke-utvalg
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Dokument 11.2 Uttalelsen
Saksdokumenter - Dokument 11.1 Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 11.1.1 Protokollat BM 21/04

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø