Kirkemøtet 17.11.2003 - 22.11.2003 Lillehammer

Program
Saksdokumenter - programskisse KM 2003

Forslag til saksliste
Saksdokumenter - Her finner du forslag til saksliste for Kirkemøtet 2003

KM 2/03 Valg og oppnevninger
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK i sakene KM 2.5/03-KM 2.8/03
Saksdokumenter - KM 2.3/03 Fordeling av nye medlemmer på Kirkemøtets komiteer
Saksdokumenter - KM 2.5/03 Kirkerådets evalueringsnemnd - suppleringsvalg
Saksdokumenter - KM 2.1/03 Valg av dirigentskap
Saksdokumenter - KM 2.8/03 Valg av representanter til generalforsamlingen for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet
Saksdokumenter - KM 2.3/03 Valg av komitéledere
Saksdokumenter - KM 2.2/03 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - KM 2.6/03 Valg av medlemmer til Det Norske Bibelselskaps representantskap
Saksdokumenter - KM 2.7/03 Valg av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap

KM 3/03 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2002
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 4/03 Statsbudsjettet 2005
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 5/03 Orienteringssaker
Saksdokumenter - KM 5.1/03 Fremdriften i arbeidet med å utrede ordninger for godkjenning av utdanning på lavere nivå innenfor undervisning
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - KM 5.2.1/03 Hovedplan
Saksdokumenter - KM 5.3/03 Rapport om arbeidet med "Trosopplæring i en ny tid"
Saksdokumenter - KM 5.2/03 Rapport om status i arbeidet med de kirkelige reformer og om planer og fremdrift i arbeidet

KM 6/03 Menighetsrådsvalg 2005. Forslag til prioriterte tiltak
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - KM 6.1.1/03 Budsjettforslag
Saksdokumenter - KM 6.2/03 Tilleggsdokument
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 7/03 Liturgi for vigsel
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAKsak 7
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Høringsprosessen
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader
Saksdokumenter - Vigsel/Forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Liturgitekstene på nynorsk og bokmål

KM 8/03 Hiv/aids som utfordring for Den norske kirke
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Saksorientering (sammendrag og forslag til vedtak)
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 9/03 Generalforsamlingane til Konferansen av europeiske kyrkjer (KEK) og Det lutherske verdsforbundet (LVF). Rapportar og utfordringar
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Rapport frå KEKs generalforsamling
Saksdokumenter - Rapport fra LVFs generalforsamling
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 10/03 Regler om nominasjon ved utnevning av biskop
Vedtak - Kirkemøtets vedtak sak 10
Saksdokumenter - Regler om nominasjon m.v.
Saksdokumenter - Framlegg fra arbeidsgruppe
Saksdokumenter - Komiteens merknader sak 10

KM 11/03 Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)
Vedtak - Kirkemøtets vedtak sak 11
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - En betenkning til odelstingsproposisjon nr. 53 (2002-2003)
Saksdokumenter - Komiteens merknader sak 11
Saksdokumenter - Samisk kirkeråds uttalelse

KM 12/03 Vern om havet. Et prosjekt i kirkens engasjement for miljø og
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Bakgrunnsdokument
Saksdokumenter - Kirkemøtekomiteens merknader

KM 13/03 Valg av bispedømmeråd. Forslag til endringer i regelverket
Vedtak - KIRKEMØTETS VEDTAK
Saksdokumenter - Regler for valg av bispedømmeråd. Fastsatt av Kirkemøtet 1996.
Saksdokumenter - Saksorientering

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø