Stat/kirke-utvalget 2003-2006

"Gjønnes-utvalget" - oppnevnt av Regjeringen ved kongelig resolusjon av 14. mars 2003.