Kirkerådet 7.-9. desember 2016

Kirkerådets møte 7.-9. desember 2016 ble holdt i Stavanger, på Clarion Hotel, Arne Retterdals gate 14.

 

  • Leders tale
    v/ leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum


Saksdokumentene til møtet


KR 55/16 Orienteringssaker  
55/16.1 Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)
55/16.2 Høringssvar til forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen
55/16.3 Høyring - forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge
55/16.4 Høring - Endring i Utlendingsforskriften § 18-14 - vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

KR 56/16 Referatsaker 
Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 30.09.16
Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 4.-5. oktober 2016
Protokoll fra Bispemøtet  oktober 2016
Protokoll fra møte i Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) 17. og 18. november

KR 57/16 Tilsetting av biskop i Stavanger bispedømme
Vedlegg: Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper
Vedlegg: Kandidatenes selvpresentasjoner

KR 58/16 Oppnevning av styre for Tilleggsgavefondet
Vedlegg: Statutter for Tilleggsgavefondet

KR 59/16 Høring - Ordning for utpeking av biskoper
Vedlegg: Ordning for utpeking av biskoper (Høringsnotat pr. 21. november 2016)

KR 60/16 Årsplan 2017 for dei sentralkyrkjelege råda
Vedlegg: Årsplan for dei sentralkyrkjelege råd 2017
Vedlegg: Visjonsdokument for Den norske kirke 2015-2018
Vedlegg: Resultatmål

KR 61/16 Budsjett 2017 for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd
Vedlegg: Statsbudsjettet 2017 - Programkategori 08.40 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

KR 62/16 Statsbudsjettet 2018 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 63/16 Kontrollutvalg og etablering av internrevisjon 2017
Vedlegg: Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg

KR 64/16 Val av revisor
Vedlegg: Avtale med Ernst & Young AS

KR 65/16 Forsøksordning med felles menighetsråd for flere sokn
Vedlegg: Oversikt over forsøksordninger

KR 66/16 Vigsel og forbønnsliturgi 2017
Vedlegg: Vigselsliturgien 2017 - bokmål
Vedlegg: Høringssammendrag om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par (KR sak 40/16)
Vedlegg: Vigselsliturgiene 2003 og 2017

KR 67/16 Sluttrapport Skaperverk og bærekraft
Vedlegg: Rapporten

KR 68/16 Samvirke mellom Den norske kirke og barne- og ungdomsorganisasjonene
Vedlegg: Brev fra generalsekretær i Norges KFUM-KFUK
Vedlegg: Artikkel "Ny ryddighet og entusiasme"

KR 69/16 Oppnevning av medlemmer til KAs landsråd
Vedlegg: Valgregler til KAs landsråd

KR 70/16 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden
Vedlegg: Kirkemøtets forretningsorden

KR 71/16 Endring av menighetsgrenser og menighetsnavn i Døvekirken

KR 72/16 Kirkemøtets fordeling av midler for 2018 og orientering om budsjett for 2017

KR 73/16 Forslag til medlemmer av styret for Opplysningsvesenets fond 2017-2020

KR 74/16 Oppnevning til styret i Norges Kristne Råd 2017-2019

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø