Kirkerådets møte 12.-14. juni 2017

Dokumentene til møtet i Kirkerådet 12.-14. juni 2017. Møtet er lagt til Erkebispegården i Trondheim.

KR 14/17 Orienteringssaker
KR 14.1/17 Muntlig orientering, KR, MKR, SKR og BM
KR 14.2/17 Høringssvar av 03.04.17 - tilknytningskrav for familieinnvandring
KR 14.3/17 Høringssvar av 24.04.17 – «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord»
KR 14.4/17 Uttalelse fra Den norske kirke ved Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd om etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland
KR 14.5/17 Digitale suppleringssalmer
KR 14.6/17 OVF – Eierspørsmålet og grunnloven §§ 16 og 116
KR 14.7/17 Utlysning av regionale og nasjonale utviklingsmidler i 2017
KR 14.8/17 Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - vurdering

KR 15/17 Referatsaker
KR 15.1/17 Protokoll fra MKR møte 9.-10. mars 2017 med uttalelse
KR 15.2/17 Protokoll fra SKR møte 15.-16. mars 2017
KR 15.3/17 Protokoll fra NFG møte 27.-28. mars 2017
KR 15.4/17 Referat fra møte i STL 24.11.2016
KR 15.5/17 Referat fra møte i Nådens Fellesskap 21. mars 2017
KR 15.6/17 Protokoll fra møte i NKR 27.-28. mars 2017
KR 15.7/17 Protokoll fra møte i AGU 23. mars 2017

KR 16/17 Tilsetting av biskop i Nidaros bispedømme
>> Stemmefordeling i Nidaros

KR 17/17 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter i nord
>> Vedtak fra styremøtet i KUN  6. 6. 2017

KR 18/17 Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021

KR 19/17 Bruk av Kirkens Landsfond til rekruttering av kirkelige medarbeidere

KR 20/17 Ordning for utpeking av biskoper
>> Oppsummering av høringen

KR 21/17 Midlertidig kapitalforvaltning
>> OVFs retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning

KR 22/17 Åpningsbalanse
>> Endelig tilbakemelding fra Kirkerådet
>> Revidert nasjonalbudsjett - 10. mai 2017

KR 23/17 Kirkemøtet 2018 – program og saksliste

KR 24/17 Liturgisk musikk – Allmenn serie 2 (utsatt til neste møte i Kirkerådet)

KR 25/17 Oslo Hospital – mulig flytting av Kirkerådets sekretariat

KR 26/17 Delegasjonsreglement for Kirkerådet

KR 27/17 Iverksetting av forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering

KR 28/17 Oppnevning av delegater til KEKs generalforsamling 2018

KR 29/17 Høringssvar – Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen
>> Forslag til høringssvar
>> Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet
>> Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø