Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Spørsmål og svar for valgmedarbeidere

På denne siden finner du spørsmål og svar for de som skal organisere valget.

Gå til spørsmål og svar for velgere.

Kan listeforslag leveres elektronisk?

Etter kirkevalgreglene § 7-1 er det et vilkår at underskriftene er «på listeforslaget». Det er viktig at underskriftene og listeforslaget er på samme ark, slik at det tydelig fremkommer at underskriverne vet hva de har signert på. I veiledningen på kirkevalget.no til de som stiller liste ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet har det derfor siden oktober 2018 vært presisert at «Det er krav om at underskriftene skal være skriftlig på papir» og at «Arkene med underskrifter skal leveres fysisk til valgrådet, det holder ikke med scan».

På bakgrunn av innspill, har Kirkerådet foretatt en ny vurdering av om det går an å levere underskriftene skriftlig på papir ved scan. Så lenge valgstyret/valgrådet gjennom en kontroll av et scannet dokument klarer å forsikre seg om at underskriftene er «på listeforslaget», slik at det er sannsynliggjort at listeforslaget er på en side av et ark og underskriften er på den andre siden av et ark, legger Kirkerådet til grunn at valgstyrene/valgrådene også kan godkjenne scannede dokumenter av underskriftene.

For ordens skyld skal det presiseres at dette gjelder ved både menighetsråds- og bispedømmeråds- og kirkemøtevalgene, og for listeforslag fra ulike grupper (registrerte nomineringsgrupper, uregistrerte nomineringsgrupper, nominasjonskomiteen, prester, lek kirkelig tilsatte, samer, døvemenighetene etc).

 

Når kan vi registrere infomasjon i valgmodulen?

Valgmodulen åpner for registrering av informasjon om kirkevalget 2019 1. april.

 

Kan vi levere ut medlemslister til nominasjonskomiteen?

«Medlemslister skal ikke gjøres tilgjengelig for nominasjonskomité og nomineringsgrupper. Dette for å sikre vern av sensitive personopplysninger.» (Valghåndboken s. 38). Valghåndboken punkt 3.1.6.1: Tilgang til Den norske kirkes medlemsregister, har en grundigere vurdering av dette. Valghåndboken kan lastes ned her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/valghandbok/

 

Er det krav til hvordan konvoluttene som brukes ved valget skal utformes?

Kirkerådets veiledning er at en trenger konvolutter i to størrelser, og de minste av disse i to farger (for å skille stemmesedlene til de to valgene). Det er ellers ikke noe krav til utforming av disse konvoluttene. Se Valghåndboken punkt 6.2.2 om konvoluttene og annet materiell og punkt 7.7.3 med eksempel på utfylling av omslagskonvolutt.

 

Hva er valgmodulen?

Valgmodulen er et nettbasert verktøy som en modul i Den norske kirkes medlemsregister. Dette verktøyet kalles kort for «valgmodulen».

 

Kan nominasjonskomiteen for «vanlige» leke (ikke tilsatte) ha et medlem på 17 år?

Unge under 18 år kan velges eller oppnevnes til nominasjonskomiteer, stemmestyrer og lignende, men ikke til lovbestemte kirkelige organer. De under 18 år kan altså ikke sitte i menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd, Kirkemøte eller Kirkerådet, som alle er lovbestemte kirkelige organer.

 

Er vi pålagt å ha førehandsstemming?

Ja. Når kirkevalgreglene slår fast at «Valstyret skal legge til rette for førehandsstemmegiving i tidsrommet 10. august til fredagen før valdagen. Førehandstemmegivinga skal som eit minimum kunne skje på minst eitt kyrkjekontor i fellesrådsområdet i ordinær opningstid, men det bør kunne skje i kvart sokn», pålegg dette valstyret direkte å legge til rette for førehandsstemmegivning. Sjå kirkevalgreglene § 9-1 (1).

 

Er det ei minimum opningstid vi er pålagd, evt kva vil det i så fall seie?

Minimumstidspunktet er «ordinær opningstid» på minst eit kyrkjekontor i fellesrådsområdet, men kva som blir forstått som «ordinær opningstid» vil avhenge av lokale høve. Det er mogleg å fastsette ei eiga ordinær opningstid for kyrkjekontoret i perioden for førehandsstemmegivning. Tilsette kan vere på kontoret utanom den fastsette opningstida.

 

Viss vi kunngjer t.d. å ha førehandsstemming kvar dag mellom 11-12 eller 10-14 – har vi då høve til å ta i mot førehandsrøyster ved kontoret andre tider i løpet av dagen viss vi har bemanning nok?

Nei.

 

Viss vi kunngjer opningstid og vi ikkje greier å halde ope i det som er kunngjort – kva konsekvensar vil det kunne få for godkjenning av gjennomføringa?

Det er vanskeleg å seie noko om på generelt grunnlag. Dersom det er gjort feil som ein reknar med har hatt innflytelse på valresultatet og som det ikkje er mogleg å rette, vil valet være ugyldig og omval vil måtte finne stad.

 

Må alle dei som skal ta i mot førehandsrøyster godkjennast, eller kan vi hente folk på «gata» når vi har behov?

Valstyret har ansvar for å oppnemne stemmemottakarar, så dei må godkjennast av valstyret. Sjå § 9-2 (1).

 

Vil vi få ekstra overføring om vi løner ein til to tilsette t.d. fire timer pr dag dei siste fire vekene før valet?

Ikkje noko ekstra, men ramma for tilskot lokalt er noko større enn ved sist val. Valstyret vurderer, i samarbeid med fellesrådet, korleis midla skal brukast.

 

Kan vi pålegge presten å ta i mot førehandsstemmer (t.d. 4-timers vakter 10-14)?

Nei, det kan de ikkje.

 

Kan vi få dispensasjon frå regelen om at vi må vere to for å ta i mot førehandsstemmer – utan at vi skriv ein lang søknad?

Nei, det er ikkje mogleg.

 

Hva skjer hvis det er for få kandidater på listeforslaget til menighetsrådsvalg?

Det er en vanlig utfordring at en ender opp med for få kandidater på lista til MR-valg. Kirkevalgreglene § 8-1 (1): Dersom nominasjonskomiteen ved valg av menighetsråd ikke lykkes med å fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater innen listefristen, kan valgstyret godkjenne en liste med færre kandidater enn angitt i § 7-2 første ledd."

"Dersom det i et slikt tilfelle ikke foreligger andre godkjente listeforslag enn Nominasjonskomiteens liste, skal det åpnes for supplerende nominasjon. Dette kunngjøres innen 5. mai i valgåret, med frist til kl. 12 den 5. juni."

 

Lek kirkelig tilsatt som IKKE er DNK-medlem, skal disse inviteres til nominasjonsmøtet ang. valg av representant og vara til nominasjonskomitéen for leke kirkelig tilsatte?

Lek kirkelig tilsatt som ikke er medlem i Den norske kirke har heller ikke kirkelig stemmerett. De skal heller ikke delta på nominasjonsmøtet. (Se kirkeloven 29 og Ot.prp. nr. 64 (1994–1995) side 60)

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"