1

HARALD HEGSTAD

Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1. Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
Til daglig arbeider jeg ved Menighetsfakultetet med å undervise i teologi og utdanne prester og andre kirkelige medarbeidere. Gjennom årene har jeg på fritiden vært engasjert i ulike kristne sammenhenger i kirke og organisasjonsliv. Jeg var svært engasjert i oppbygningen av lokalmenigheten på Holmlia da bydelen ble utbygget på 1980-tallet. Jeg var i mange år med i menighetsrådet og var leder da Holmlia kirke ble innviet i 1993. Jeg har siden 2010 engasjert meg i Den norske kirkes arbeid regionalt og nasjonalt som medlem og leder av bispedømmerådet i Oslo og medlem av Kirkemøtet. 
2. Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes  kirken med begrepene • Bekjennende • Åpen • Tjenende • Misjonerende Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

Alle fire begrepene sier noe svært viktig om hva det vil si å være kirke. Vi kan derfor ikke greie oss uten noen av dem. Skulle jeg likevel peke på én av dem som spesielt grunnleggende, er det «bekjennende». Det som gjør kirken til kirke, er bekjennelsen til Jesus Kristus som frelser og herre. Det er fordi kirken bekjenner seg til Kristus, at den kan være åpen, tjenende og misjonerende. 

3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
I Bibelen og den kirkelige tradisjon er ekteskapet entydig forstått som et forhold mellom mann og kvinne, som en ramme for forplantning og familie. En slik forståelse er også nedfelt i Den norske kirkes liturgi for ekteskapsinngåelse. Jeg er ikke overbevist av forsøkene på å omdefinere ekteskapet til å romme likekjønnede forhold. Selv om kirken må akseptere at staten har endret sin ekteskapsforståelse, betyr ikke det at det er grunnlag for å endre kirkens ekteskapsforståelse. Som medlem av Kirkemøtet stemte jeg imot et forslag om å utarbeide en vigselsliturgi for likekjønnede par, og jeg kommer også til å stemme imot dette dersom saken kommer opp igjen. Jeg mener samtidig at dette ikke er et spørsmål som må få splitte kirken. Det er en utfordring til dem som velges inn i det kirkelige lederskap å finne måter å leve sammen med ulike syn i dette spørsmålet.
4. Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Jeg er grunnleggende positiv til at Den norske kirke blir mer selvstendig fra staten. Jeg tror det er riktig både for kirken og for staten. Samtidig gjør endringene det nødvendig for kirken å arbeide med sin identitet og sin organisering. Jeg ser det som viktig å styrke de lokale menigheter som er der kirkens arbeid primært skjer. Den kirkelige organisering må forenkles på en måte som kanaliserer mest mulig av ressursene til kirkens primæroppdrag. En mer fristilt kirke vil også bli mer avhengig av sine medlemmer, noe jeg mener er positivt.
5. Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Oslo er det bispedømmet i landet med lavest andel kirkemedlemmer og størst religiøst og livssynsmessig mangfold. Det er en spesiell utfordring at andelen kirkemedlemmer som velger å døpe sine barn viser en nedadgående tendens. Kirken i Oslo må tenke gjennom hva det vil si å være folkekirke i en endret religiøs og livssynsmessig situasjon. Derfor er arbeidet med å utvikle kirkens trosopplæring svært viktig. Det er også viktig at Den norske kirke også oppleves som åpen for kristne med annen kulturell og etnisk bakgrunn. Som kirke er vi kalt til å hjelpe mennesker som lider, og i vår by finner vi mange former for nød. Selv har jeg i det siste vært særlig opptatt av situasjonen for fattige tilreisende. Jeg vil arbeide for at kirkens diakonale engasjement i større grad settes på dagsorden i bispedømmerådet. 
6. Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 
Som medlem og leder i Oslo bispedømmeråd gjennom seks år vil jeg bidra med kontinuitet i bispedømmerådets og Kirkemøtets arbeid. Jeg har god sakkunnskap om det som kommer på bispedømmerådets bord, og jeg har vist at jeg er i stand til å arbeide for samlende løsninger. Jeg har også vist at jeg er i stand til å fronte vanskelige saker i offentligheten når det har vært nødvendig.

Arbeidserfaring / utdanning

1978 - 1985
Teologistudium ved Menighetsfakultetet

1986 - 1986
Feltpresttjeneste

1987 - 2001
Stipendiat og forsker ved MF og KIFO (Kirkeforskning)

2001 -
Professor ved Menighetsfakultetet 2001

Kirkelige verv

1984 - 1993
Medlem i Holmlia menighetsråd, leder siste 4 år

1998 - 2002
Medlem av Kirkerådets kirke-stat-utvalg (Bakkevig I)

2008 - 2008
Medlem av det kirkelige demokratiutvalget (Bakkevig II)

2008 - 2011
Leder for Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd

2010 - 2015
Medlem og leder av Oslo bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1996 - 1998
FAU-leder Rosenholm skole

2008 -
Redaktør for Luthersk Kirketidende


Andre kandidater på samme liste

2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO