2

INGUNN BRITA MOSER

Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1)	Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i? 
Min familie kommer fra Tyskland og har sterke bånd til den luthersk-evangeliske kirke der. Jeg vokste opp i en bygd på Sunnmøre hvor det ikke var noe skille mellom kirka og bedehuset, og Ungdomsforbundet og Indremisjonen eide bedehuset sammen. Jeg var leder i speider, tensing og ungdomsarbeid i regi av KFUK/KFUM. Vi hadde våre diskusjoner, men det lå til grunn at vi hørte til i samme menighet og kirke, og at bedehus og kirke skulle være møtested og arena for kultur- og ungdomsarbeid. Etter videregående flyttet jeg til Tyskland. Siden var jeg medlem i den tyskspråklige menigheten i Oslo til jeg flyttet til Røa med familien. Her har jeg sittet i menighetsrådet og engasjert meg i diakoni, kultur- og gudstjenesteliv og barne- og konfirmantarbeid. I 2008 flyttet jeg jobbmessig fra UiO til Diakonhjemmet Høgskole, hvor jeg er rektor. Å drive utdanning med diakonal forankring og profil er for meg også et kirkelig engasjement. 
2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes kirken med begrepene
 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med? 

Den norske kirke skal skape seg en ny rolle og plass blant trossamfunnene i landet vårt. Som del av det skal den utvikle mange nye interne strukturer og ordninger, for eksempel for styring og medvirkning. Jeg ønsker å være med og forme den rollen og bidra til at kirken skal være et godt sted for både medlemmer og ansatte. 

Med utgangspunkt i jobbsammenhengen min er det naturlig å løfte fram kirkens tjenende, diakonale oppdrag. I lys av diskusjonene om vigsel av homofile, er åpenhet viktig. Men hvis jeg ikke bare skal flagge standpunkt, er dette ikke en meny man plukker det man liker fra. En kirke må nødvendigvis ha et utgangspunkt å samles om. Kirken er fellesskapet av troende. Derav bekjennende. Å være et trosfellesskap innebærer imidlertid ikke å være et meningsfellesskap. Åpen må relateres til dette. Troen må også bevege og forplikte, hvilket uttrykkes i begrepene tjeneste og misjon.  

3)	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?

Positiv. Jeg kan ikke se teologiske eller etiske grunner til at kirken ikke skal omfavne, støtte og glede seg over ønsker om forpliktende relasjoner og samliv, også hos homofile. 

4)	Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?

Når Den norske kirke ikke lenger er knyttet til staten og dens styringsstrukturer og forvaltning, er det mange ting både internt, i relasjon til medlemmene og i eksterne relasjoner som endres. Dnk kan miste medlemmer og finansiering, men også ansatte og mer langsiktig rekruttering. Det handler om arbeidsforhold, tjenesteordninger og styringsstrukturer, men også om deltagelse, medvirkning og demokrati. De fleste av disse utfordringene er imidlertid også muligheter. Den norske kirken blir for eksempel i større grad enn tidligere avhengig av medlemmenes aktive eierskap og engasjement. Da blir det viktig å bevare og styrke de ordningene hvor kontaktflatene, eierskapet og engasjementet finnes i dag, lokalt. Samtidig blir det viktig å utvikle nye kanaler for demokratisk påvirkning på ulike nivå og styrke kirkens diakonale tilstedeværelse der hvor menneskene er med sine liv og utfordringer.  

5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?

Jeg er opptatt av kirkens møte med mennesker gjennom diakonale tjenester. Diakonien er en utfordring og mulighet for kirkelig nærvær og kontakt i en hverdag som på samme tid preges av sekularisering og ny religiøs søken, åpenhet og mangfold. Dette gjelder ikke minst i en storby som Oslo. Her finnes muligheter til å skape en rolle som brobygger på tvers av religiøse, sosiale og kulturelle forskjeller, både i de små fellesskapene i lokalmenigheter og i de større sammenhengene. 

Samtidig står Oslo midt oppe i omstillingsprosesser som også er knyttet til de demografiske endringene som følger av globalisering og sekularisering. Befolkningssammensetningen endres og det får konsekvenser for lokale menigheter og deres kirker. Dette er smertefulle, men nødvendige prosesser. De rommer også nye muligheter, for eksempel for samarbeid på tvers av menigheter, kirke- og trossamfunn. 

6)	Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd?  

Jeg ønsker å bidra i utviklingen av Den norske kirke og utformingen av dens framtidige rolle. Jeg vil ha fokus på diakoniens plass og hvordan Dnk kan møte mangfoldet i byen vår og blant medlemmene på måter som bygger broer heller enn skiller. Jeg har erfaring fra ledelse og omstilling i lignende verdi- og visjonsdrevne organisasjoner, dvs. fra en diakonal institusjon og fra høyere utdanning og forskning. Selv om kirken er noe annet, særegent og forskjellig fra andre institusjoner, er det også mye likt i utfordringene med å lede og endre de.  

Arbeidserfaring / utdanning

1993 - 2007
Forsker/dr.art., Senter for teknologi, innovasjon og kultur

2008 - 2010
Dekan /professor ved Diakonhjemmet Høgskole

2009 - 2011
Prof II ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiN

Kirkelige verv

2005 - 2015
Menighetsrådet i Røa

Offentlige og andre verv

En rekke andre interne verv, inkl. styreverv, ved UiO

2015 - 2019
Styremedlem – styret for det humanistiske fakultet ved UiO


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO