4

TROND SKARD DOKKA

Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?

Jeg er fagteolog og tidligere prest i Trøndelag. Siden 1983 har jeg bodd i Oslo, med tilknytning til Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra 1994 har jeg vært professor i systematisk teologi, og har fungert som dekan i to perioder. Hovedinteressen i seinere år har vært dåp og dåpsopplæring, først og fremst for barn og unge, men jeg er også opptatt av kristen voksenopplæring. I tillegg til denne interessen har jeg de seinere år også vært opptatt av kirkeordningsspørsmål. Både sentralkirkelig og i lokalmenigheten har jeg bidratt i en rekke styrer og utvalg. 
2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord»   betegnes kirken med begrepene
 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

Jeg identifiserer meg like mye med alle, og mener det er en nødvendig sammenheng mellom dem. I dagens situasjon ønsker jeg allikevel å prioritere den bekjennende side ved dette firkløveret. Med det sikter jeg først og fremst til våre gudstjenester og kirkelige handlinger. Hos mange har det spredt seg både en usikkerhet og et mismot som det er viktig å ta alvorlig – og komme ut av. Stedet for det er gudstjenestefeiringen. Dens bekjennelse til den treenige Gud er på en unik måte og på et unikt grunnlag både glad og trygg, så glad og trygg at det må bli åpenhet, tjeneste og misjon ut av det.
3)	 Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Positivt.
4)	 Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?

En hovedutfordring er å etablere ordninger og kultur som ikke stjeler ressurser og oppmerksomhet fra livet og oppgavene lokalt. Regionale og nasjonale strukturer skal være til for å tjene, ikke herske. Derfor er det også viktig å videreføre den spredning av makt som lenge har preget vår kirke, med dens blanding av episkopal, synodal og lokal myndighet. En tilleggsutfordring gjelder den nærmere avgrensning av kirkebyråkratiets rolle. Realistisk vurdert vil dessuten kirkeøkonomien trinnvis bli vanskeligere, og en må utvikle gode modeller for økt egenfinansiering og for solidarisk fordeling av ressursene. 
Bak disse utfordringene ligger også betydelig frihet. Kirkelig ledelse har lenge vært fokusert på «leveransene», på hva og hvor mye ansatte og menigheter har gjort. Nå kan og bør hovedfokus flyttes til det som faktisk blir mottatt av folk, til virkningene av det som leveres. Det vil kunne føre til omdisponeringer. Frihet i forhold til statlige ordninger gir økt mulighet for fleksible tiltak, for rask «brannslukking» når det trengs, og for varig flytting av ressurser.
5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Oslo er det bispedømme der medlemsandelen er lavest. Vi har også den laveste og raskest synkende oppslutning om dåp og andre kirkelige handlinger. Noe av dette skyldes innvandring, noe sekularisering. Vi vet allikevel for lite til å svare med virkelig gode strategier. En ekstra vanskelighet ligger i at utviklingen slår svært ulikt ut i de forskjellig menighetene. I vårt strategiarbeid er det avgjørende å respektere forskjellene mellom menighetene våre, både når det gjelder de utfordringer de står overfor, og de ressurser de har til rådighet. 
Dette berører en annen av de store utfordringene våre, spørsmålet om endringer i soknestrukturen, og om kvaliteten på slike beslutningsprosesser. Det er svært uheldig om menigheter eller menighetsråd opplever å ikke bli ordentlig hørt. Her er det også behov for besinnelse på hva en menighet egentlig er, hva som gjør at den bør ha status som kirkelig grunnenhet. Det har de seinere år utviklet seg en menighetstenkning som altfor lett lar administrativ og økonomisk «robusthet» overstyre den levende, lokalt gudstjenestefeirende menigheten. Følgelig ønsker jeg å være en forkjemper for de lokale menighetene.

Arbeidserfaring / utdanning

1974 -
Cand. theol (dr. theol 1990)

1975 - 1979
Studentprest Trondheim

1979 - 1983
Menighetsprest Levanger

1983 - 1990
Stipend og vikartjenester

1990 - 2014
Førsteam. /professor (fra 1994) i systematisk teologi, TF

Kirkelige verv

1998 - 2002
Medlem Stat/kirkeutvalget, leder underutv. for dåpsopplæring

1999 - 2013
Medlem av den katolsk-lutherske samtalegruppa

2003 - 2008
Medlem av den sentrale gruppa for trosopplæringsreformen

2003 - 2011
Medlem Teologisk nemnd (leder 2003-07)

2007 - 2013
Styremedlem IKO

Offentlige og andre verv

1997 - 2002
Dekan ved Det teologiske fakultet UiO

1998 - 2000
Ordfører Kollegierådet ved UiO

1999 - 2006
Medlem Evalueringsnemnda for ikke-teologer

2003 - 2014
Styreleder Det praktisk-teologiske seminar

2005 - 2006
Leder for dep.arb.gruppe ang tilsettingsforskrift for preste


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO