5

INGER JOHANNE AAS

Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1) Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i? 
Den norske kirke og organisasjoner som KFUK/M, Norges kristelige studentforbund, Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile. Startet teologistudiet på Menighetsfakultetet og gikk over til Teologisk Fakultet UiO. Praktikum ved Kirkelig utdanningssenter i Nord. Særlig engasjert i kirkens sosiale og diakonale arbeid, bl.a. som frivillig medarbeider og veileder ved Kirkens SOS i 6 år før jeg ble ansatt som leder i samme organisasjon. Har arbeidet i ulike diakonale virksomheter under Kirkens Bymisjon; innen rusomsorg, med personer som er berørt av HIV, selvmordsforebygging, samtaletjeneste/sjelesorg, religionsdialog og Flerkulturelt senter. Har et spesielt engasjement for diapraksis. Masterprogram ved Diakonhjemmet Høgskole i Verdibasert Ledelse. Forsket på lederes bevissthet knyttet til verdidokumentet i en kirkelig organisasjon. 
2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes  kirken med begrepene
 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

Min motivasjon er knyttet til en overbevisning om at kirken og den kristne tro fortsatt vil ha en grunnleggende og avgjørende rolle for mange, og at vi forplikter å forvalte denne rollen i respektfull dialog med nettopp disse menneskene. Denne kirkens rolle ønsker jeg å være med å tilrettelegge for å utforske, videreutvikle og bevisstgjøre, både strukturelt og substansielt, slik at alle mennesker som ønsker også kan ta del i kirkens ulike felleskap. Jeg mener delene i DnKs visjon henger nøye sammen, både som kristentroens forankring, utfordring, praksis og håp. Jeg identifiserer meg med en åpen og åpnende kirke som i ord og handling formidler Gud som kjærlighet, i tjeneste for og med mennesket. Både bekjennelse og misjon er avhengig av et fellesskap som representerer mangfold, inkludering og likeverd. Det betyr at den kristne tro fordrer en kirke som møter menneskene der menneskene er.
  
3)	 Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?

Jeg mener kirken forplikter å tilrettelegge for at homofile og lesbiske som ønsker kirkelig vielse også skal kunne få det. Jeg mener at evangeliet konstituerer ekteskapet som et kjærlighetsvalg og et løfte om trofast kjærlighet mellom to som elsker hverandre. Det er derfor i tråd med evangeliet at kirken legger til rette for at dette skjer mellom to mennesker som elsker hverandre, uavhengig av kjønn. 
 
4)	 Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?

I kirke-stat skillet finnes det potensialer for at menighetenes medlemmer kan engasjere seg på en annen måte enn tidligere. Det vil i større grad bli nødvendig å delta aktivt inn i kirkestrukturene for å påvirke ønskede strategier og målsettinger for kirken. For at dette skal skje må det tydeliggjøres at man reelt sett har en stemme inn i kirkestrukturene. Dersom demokratiseringsprosessene i kirken kan nå demokratisk legitimitet, vil bredere deler av folket i folkekirken kunne involvere seg i kirkens virksomheter og delta. Det forutsetter imidlertid også et reelt ønske om involvering og deltagelse, og antagelig et kunnskapsløft hva gjelder kirkelig organisering og ekklesiologi. Det ligger store utfordringer i at kirken nå må forberede  virksomhetsoverdragelsen fra staten i form av arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere som pr. nå er statsansatte, både hva gjelder arbeidsgiverpolitikk og ledelse i kirken.

5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?

Prosessene med omorganiseringer og sammenslåing av menigheter vil være utfordrende for både menighetsstaber og kirkemedlemmer i lengre tid framover. Oslo bispedømme må ha en høy beredskap for gode tilrettelegginger og fleksible løsninger i denne forbindelse. De to ledelseslinjene i kirken er stadig utfordrende for godt teamarbeid og rolleavklaringer i menighetsstabene.
Å være bevisst sin makt og rolle som et majoritets-trossamfunn, blant likeverdige tros- og livssynssamfunn i et flerreligiøst og multikulturelt Oslo. 
Å være en kirke som tar på alvor storbyens komplekse sammensetning, som aktivt inkluderer og tilrettelegger for diakonale tiltak der behovene er størst. 
Å være et bispedømme som aktivt avdekker og motarbeider ekskluderende, undertrykkende og krenkende praksiser og holdninger, både internt i menigheter og i samfunnet/byen for øvrig.

6)	Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 

Jeg har erfaring med - og engasjement for god, verdibasert ledelse som har bevissthet for rolleavklaringer og organisatorisk kompleksitet. Jeg vil legge vekt på en åpen og tjenende kirke, i respektfullt møte med mangfoldet i Oslo. Jeg tror på en dialogisk og diapraktisk kirke, både i innhold og utforming. Dette vil jeg også ønske å løfte inn i bispedømmerådets arbeid.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2001
Cand theol (TF) Praktikum (KUN)

- 2009
Mastergrad

1984 - 1988
Musikkvitenskap, Franz Schubert Konservatorium, Wien (Klaver

1998 - 2011
Ordinert prest (2002) og dgl.leder v. kirkens SOS i Oslo

2011 - 2012
Rådgiver, Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo

Kirkelige verv

1989 - 1996
Kirkens SOS i Oslo, veileder

1993 - 1995
Norges Kristelige studentforbund, leder

2006 - 2008
Kirkepolitisk utvalg, åpen kirkegruppe, meniekontakt

2010 -
Veileder for menighetsstaber

2011 - 2015
Torshov menighet, menighetsrådsmedlem


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO