8

ÅSHILD OPØYEN

Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Medbestemmelse/organisering
  • Barn og unge
  • Kultur
  • Etikk og Miljø

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Historisk spennende tid i møte – interessant å ta del i samarbeidet om framtida.

Raus, åpen og inkluderende – med rom for alle og blik for den enkelte.

Aksept for at barn og unge kal synes og høres – «ingen ting om oss – uten oss».

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Parallellt med det å framstå som raus, åpen og inkluderende må kirken samtidig tørre å være tydelig – OG til tider moraliserende.

Rekrutteringsarenaer dersom dette ikke er utprøvd;  være tilstede på yrkes- og utdanningmesser – ikke med forkynnelse, med med informasjon, llokalt nærvær og langsiktig rekruttering i fokus. Ta del i samfunnsdebatten som slike arenaer gir rom for. Framsnakke et arbeidsliv tilknyttet kirka som en mangfoldig mulighet.

«Ka DU trur?» som arbeidstittel……

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Etikk, miljø, kultur – gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg mener at kirken – folkekirken for alle, bør innføre forbønnsliturgi og anerkjenne ekteskap mellom likekjønnede.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Jeg tenker at det er godt at Den norske kirke gis rettslig handleevne og at det settes én arbeidsgiverlinje. Videre at soknets selvstendighet – slik det framgår av departementets/regjerningens forslag, skal opprettholdes. Det vil dog være en utfordring å videreføre et sterkt, lokal-kirkelig demokrati.

 Jeg er usikker på om dagens valgordning er den rette, sett i lys av lav valgoppslutning – et uttrykk «svakt demokrati» og kun et mindratalls anliggende. Valgordningen for forvaltningsmodellene bør ytterligere gjenomgås.  Kirkeforvaltning må drøftes parallelt med den kommunale reorganiseringen som pågår, slik at kirkeforvaltning blir et anliggende som anerkjennes ut over det engasjement soknet/menigheten forfekter. Begrepet robuste enheter må gis en klarere definisjon.

Navn og benenvelser synes noe uklare; «Den norske kirke» og «Folkekirken» er jeg noe usikker på om gir uttømmende akespt og forståelse.

Arbeidserfaring / utdanning

1989 - 1989
Offentlig planlegging og administrasjon, HiB

1991 - 1992
Pedagogikk, UiT

1999 - 2000
Vuxenpadagogik, Nordisk Ministerråd

2005 - 2006
English for Public Administration

Kirkelige verv

2001 -
medlem Bod Domkirkes menighetsråd

2009 -
Leder Bodø kirkelige fellesråd

2011 - 2014
Delegat KAs landsråd for Sør-Hålogaland

2014 -
Vararep KAs styre

Offentlige og andre verv

Vararep Bodø bystyre (V)

2007 - 2009
Medlem Fordelingsutvalget (BufDir)

2008 -
Lekdommer, Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA