1

ERLING BIRKEDAL

Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Menighetsutvikling/lokale krk
  • Kirkeordning/enhetlig ledelse
  • Samarbeid ansatte-frivillige
  • Trosopplæring
  • Folkekirke - demokrati

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg har nå seks års erfaring som medlem i BR og KM og opplever det meningsfullt og er motivert til å være med en periode til. Jeg har også fått spørsmål fra flere MR om å stille, noe som gir en motivasjon. Jeg er for tiden mest engasjert av ulike saker knyttet til kirkeordning, hvordan vi skal organiseres oss i en mer selvstendig kirke, uavhengig av staten. Andre saker jeg er spesielt opptatt av: - kirkelig undervisning / trosopplæring. - menighetsutvikling, legge til rette for at kirken lokalt får gode utviklingsmuligheter
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? Muligheter:- En enklere og mer helhetlig kirkelig organisasjon. - At soknet kan få større myndighet og en helhetlig ledelse - Soknet, eller et organ på vegne av soknet, får arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i soknet. - Et større engasjement og involvering fra kirkens medlemmer. Utfordringer:- Få på plass en god styringsstruktur og nødvendig kompetanse i kirken sentralt- På lang sikt kan det blir endringer i kirkens finansiering. Det kan bli aktuelt å vurdere en livssynsavgift eller form for medlemsavgift. Det kan også innebære mer satsing på frivillige gaver.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Dette er et etisk dilemma, med mange fasetter. Jeg mener at kirken ikke skal tilby vigsel for to av samme kjønn. Det vil være en omdefinering av kirkens forståelse av et ekteskap, noe jeg ikke kan se det er grunnlag for.Jeg mener derimot at det vil være klokt å innføre en liturgi for forbønnshandling for to av samme kjønn, som har inngått borgerlig vigsel. Det er allerede i dag hjemmel for slik forbønnshandling, ut fra et pastoralt skjønn. Det vil være tjenlig å få en gjennomtenkt og mer enhetlig praksis for denne virksomheten.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? Kirken bekjenner troen på Gud som skaper. Det gir grunnlag for å engasjere seg i omsorg for hele skaperverket og for menneskers beste. Blant de mest sentrale spørsmål og utfordringer det vil være naturlig for kirken å engasjere seg i er:- Vern om skaperverket, miljøvern. Nå gjelder det spesielt å begrense global oppvarming, og forhindre de mange virkninger av dette som vil skade miljø og menneskers liv.- Religionsdialog. Religiøse ledere må møtes og utveksler kunnskap og drøfter sine verdier. Kunnskap og kjennskap til hverandre kan være med å bygge ned fordommer og mulige konflikter.- Barns oppvekstvilkår. Menneskets første leveår er avgjørende for resten av livet. Vi skylder å gi barna det beste, for deres egen del og for samfunnets del. Dette må få konsekvenser for asylpolitikk og barns opphold, for alkoholpolitikk og voksnes omgang med rusmidler.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Kirken må stå for og formidle verdier som gjelder alle i samfunnet, uansett tro og livssyn, som:- Menneskets uendelige verdi, vern om menneskeverdet. Kirken må formidle at mennesket er sett og elsket av Gud, fra unnfangelse til naturlig død. Man er elsket på grunn av hva man er, ikke på grunn av hva man gjør. Alle har rett til utdannelse og et verdig liv.- Skaperverkets/naturens egenverdi.
Miljøvern og bærekraftig livsstil er her vesentlig. - Trosfrihet og ytringsfrihet, med ansvar. Alle mennesker skal ha rett til å mene og tro det man vil. Samtidig er det avgjørende at man oppøver sin empatiske evne, til å forsøke å forstå andre og å utøve toleranse.- Fellesskap og deltakelse. Alle mennesker har rett til å tilhøre et fellesskap og få være en aktiv deltaker ut fra egne forutsetninger og evner. Kirken tilbyr et fellesskap, åpent for alle.
6. ar du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid? Jeg har lang og variert erfaring fra ulike styreverv i samfunn og kirke, som blant annet:- Lokalpolitiker i 20 år: medlem av kommunestyre og formannskap. Leder av hovedutvalg.- Styreleder for privat høgskole, Dronning Mauds Minne Høgskole.- Leder av kirkelig fellesråd og medlem av menighetsråd.- Styremedlem i KA - kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon- Medlem av Borg bispedømmeråd og Kirkemøte fra 2010, og Kirkerådet fra 2012 Se ellers CV.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2001
Dr.art. på avhandling innen rel.pedagogikk/-psykologi, NTNU

1976 - 1984
Lærerutdanning, med hovedfag i kristendomskunnskap

1985 - 2008
Rådgiver/direktør IKO - Kirkelig pedagogisk senter

1994 - 2000
Stipendiat/forsker 50% ved KIFO - Stiftelsen Kirkeforskning

2008 -
Forsker/prosjektleder ved Det teologiske Menighetsfakultet

Kirkelige verv

1990 - 1996
Medlem av Kirkerådets nemd for undervisning

2002 - 2007
Styremedlem i KA - Arbeidsgiveorganisasjon for krk virksomh.

2005 - 2009
Leder av kirkelig fellesråd / medlem MR, Nittedal

2009 - 2015
Medlem av Borg bispedømmeråd / Kirkemøtet

2012 - 2016
Medlem av Kirkerådet

Offentlige og andre verv

1984 - 1995
Medlem og leder av skolestyre, Nittedal

1994 - 2002
Styreleder / medlem Dronning Mauds Minne Høgskole

1995 - 2003
Medlem av kommunestyre og formannskap, Nittedal

1999 - 2000
Medlem i regjeringens trosopplæringsutvalg, NOU 2000:26

2006 - 2007
Medlem i regjeringens formålsutvalg skole/b.hage, NOU 2007:6


Andre kandidater på samme liste

2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR