2

ANNE ENGER

Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Raus, inkluderende og åpen FK
  • Kjærlighet, nåde og håp
  • Kunst, kultur og tradisjon
  • Offentlig finansiering

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?
For fire år siden takket jeg nei til å stille som kandidat til menighetsrådet. Begrunnelsen var at det ville bli vanskelig å forene med oppdraget som fylkesmann. Da jeg nå ble spurt om å være kandidat til bispedømmerådet og kirkemøtet, svarte jeg med glede ja. For det første har jeg et sterkt engasjement for folkekirken. For det andre slutter jeg som fylkesmann ved årsskiftet 2015/2016. Åremålet går ut. Jeg vil få en ny hverdag og vil gjerne bruke tid, erfaring og kompetanse for Kirken. Mine "hjertesaker" i hverdagsliv og arbeid, i politikk og forvaltning springer ut av to grunnverdier: menneskeverd og forvalteransvar.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?
Det er to hovedspor. Enten kan kirken utvikle seg i retning av en mer innadvendt kirke for de aktive i menighetene, eller kirken kan utvikle seg som en åpen, inkluderende og raus folkekirke. En Kirke som møter mennesker der de er og som de er. En Kirke som oppleves relevant og nær i menneskenes liv. I glede og sorg. For trøst og håp. En slik Folkekirke vil jeg arbeide for.
Kirken som tradisjons- og kulturbærer er unik. Kirkebyggene, musikken, kunsten, poesien er viktig og preger både vårt indre og ytre landskap. Kirken er kulturarena og møteplass. Kirkens betydning som "seremonimester" i livets store begivenher kan neppe overvurderes.
For å sikre kirkebygg og kirkelig aktivitet i hele landet må finansieringen baseres på offentlige tilskudd.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn?
Svaret er ja. Her vil jeg minne om Gunnar Stålsetts ord i tiltredelsestalen som biskop i Oslo i mai 1998. Han advarte mot ”å bli for tålmodige på vegne av dem som lider urett”. Dette er snart 17 år siden. Tiden er for lengst inne.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?
Menneskeverdet er grunnleggende. Samme verdi uavhengig av tro, livssyn, kjønn, etnisk bakgrunn osv. Menneskeverdet forplikter. Det handler om nestekjærlighet, solidaritet og visjon om et samfunn med plass til alle. Menneskeverdet er et bolverk mot rasisme og fremmedfrykt og basis for utvikling av et pluralistisk samfunn preget av toleranse, åpenhet og gjensidig respekt.
Forvalteransvar er å sikre fellesarven - miljø og naturressurser, slik at vi kan overlate jorda vår til neste generasjon i samme eller bedre stand.
Kirken må høres nasjonalt og internasjonalt om klima, naturarv og miljø. Om rettferdig fordeling, kulturelt mangfold og fredelig sameksistens.
Kirken som brobygger mellom religioner her hjemme og ute er svært viktig. Dialog er nødvendig.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kjærlighetens budskap som omfatter alle mennesker skal lyde fra Kirken. Budskapet om kjærlighet, om nåde og om håp. Her ligger selve innholdet i kristen tro. Trosopplæringen må sikres.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?
Ja, jeg har en god del slik erfaring og viser til vedlagte CV.

Arbeidserfaring / utdanning

1969 - 1975
Sykepleier, sosionom og diakon Det norske diakonhjem

1985 - 2001
Stortingsrepresentant for Akershus

1997 - 1999
Statsråd i Sentrumsregjeringen

2001 - 2003
Generalsekretær i Redningsselskapet

2004 -
Fylkesmann i Østfold

Kirkelige verv

Har vært medlem av styret i Kirkens Nødhjelp

Leder i Trøgstad kristelig ungdomsklubb på 60-tallet

Offentlige og andre verv

1991 - 1999
Partileder senterpartiet

2001 - 2005
Styreleder for Opplysningsvesenets fond

2007 -
Styreleder for Niva

2008 -
Leder for Likelønnskommisjonen -08, Kulturutredningen -14

2009 -
Styreleder for Nationaltheatret


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR