3

BJØRN SOLBERG

Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Strategiplanen i Borg.
  • Øke dåpstallene.
  • Ungdom etter konfirmasjon.
  • Ny kirkeordning.
  • Styrke folkekirkepreget.

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Det har vært interessant å sitte i bispedømmerådet og kirkemøtet de siste 6 årene. Mange viktige saker vi har arbeidet med, skal endelig avgjøres i neste periode, og jeg ønsker å være med på de avgjørelsene. Og så ønsker jeg å være med på gjennomføringen av den strategiplanen for kirken i Borg som nå er vedtatt. Jeg brenner for at kirken skal være en åpen folkekirke som alle medlemmene skal ha lyst til å oppsøke, både de som kommer sjelden, og alle de trofaste som utgjør det vi kaller menighetskjernen. Da må vi jobbe for god kvalitet i alt kirken driver med; dåps- og trosopplæring, gudstjenester, diakoni og kulturarbeid. Det er særlig viktig nå å arbeide for at alle kirkemedlemmer døper sine barn, det målet når vi ikke i dag. Vi må også utvikle godt samarbeid mellom ulike nivåer i kirken. Mesteparten av kirkens arbeid foregår i lokalmenigheten, mens bispedømmerådets oppgave er å legge til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling, som strategiplanen legger opp til. Slik kan vi skape "Mer himmel på jord".
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? Muligheten er først og fremst at kirken kan styre seg selv. Den vil i mindre grad være bundet av politiske vedtak, og den må ikke på samme måte som i dag forholde seg til det offentlige byråkratiet og dets regler. Men det er samtidig utfordrende å skulle styre seg selv. Kirken må nå selv bestemme hvordan den skal organiseres, og her er det ulike meninger. Kirken må selv fordele de pengene som kommer fra staten, da må vi ha gode prosesser slik at alle deler av kirken opplever at ressursfordelingen er rimelig rettferdig. Alt dette stiller store krav til kirkedemokratiet, og de som blir valgt til kirkemøtet. På lokalplanet blir det en utfordring å opprettholde gode relasjoner til kommunen, som fortsatt skal dekke mye av kirkens utgifter. Og ikke minst er det viktig å opprettholde de gode forbindelsene til skolene i lokalsamfunnet.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Ja, jeg har kommet frem til at kirken bør tilby slik vigsel. Det standpunktet har jeg tatt ut fra det flertallet av biskopene har skrevet, og selvsagt ut fra egen lesning. Det betyr at jeg mener noe annet nå enn for 10 år siden, men der er jeg ikke alene. Jeg konstaterer også at flere andre lutherske kirker nå går inn for vigsel av homofile. Dette er en prinsipiell sak, men jeg ser også praktisk på den. Jeg håper at kirken kan få avsluttet denne saken, iallfall formelt, neste år. Kirken har langt større utfordringer i dag enn spørsmålet om å vie homofile som ønsker å gifte seg i kirken, og det er viktig at vi bruker kreftene våre på de utfordringene, for eksempel synkende dåpstall.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? 1. Klimaspørsmålet, fordi det angår alle mennesker. 2. Kirken har et ansvar for å stå opp for svake grupper, enten det er flyktninger, asylsøkere, mennesker som faller utenfor samfunnet. Kirken bør også være opptatt av barns og unges oppvekstvilkår. Kirken, i praksis biskopene og kirkemøtet/kirkeråd, bør komme med uttalelser i viktige saker. Ikke for mange, de må være godt begrunnet, og primært FOR noe/noen. Så er det viktig at kirken, gjerne også lokalt, engasjerer seg i diskusjoner. Kirken må også vise i praksis det den sier. Dette må skje gjennom diakonalt arbeid, gjennom deltakelse i aksjoner og gjennom praksis.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kirken må først og fremst formidle at alle mennesker er skapt i Guds bilde, at de er like mye verdt, og at de har krav på å bli behandlet med respekt. I dag er det mye fokus på det materielle og på det å lykkes. Da er det flott at kirken kan forkynne det glade budskapet om at nåden er gratis. Vi skal ikke ta fra folk gleden ved å ha det godt materielt, men holde frem at noe er viktigere.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid? Leder i Mysen menighetsråd 1978-81, medlem i bispedømmeråd/kirkemøte fra 2010. Leder av Borg bispedømmeråd fra 2012. Jeg er i dag leder i gudstjenesteutvalget i Eidsberg, og er med i redaksjonskomiteen for menighetsbladet vår. Jeg er også et frivillig
klokker i Mysen. Jeg har hatt mange verv i Norges KFUK-KFUM: Kretsleder i Østfold, medlem av forbundsstyret 1983-87, leder i forbundsstyret 1987-92. Visepresident i KFUMs verdensforbund. Styreleder i KFUK-KFUMs bistandsorg. Styremedlem Flyktningrådet. Styremedlem Sunnmøre folkehøyskole .Styreleder Rønningen folkehøyskole 2001-d.d.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1982
Cand.philol. med historie hovedfag

1974 - 1982
Lektor ved Indre Østfold videregående skole

1982 - 1986
Inspektør Indre Østfold videregående skole

1986 - 1992
Rektor Indre Østfold videregående skole

1992 - 2014
Rektor Mysen videregående skole

Kirkelige verv

1978 - 1981
Formann i Mysen menighetsråd

2010 - 2011
Medlem Borg bispedømmeråd

2012 - 2015
Leder Borg bispedømmeråd/meldem kirkemøtet

2012 - 2015
Medlem evalueringsnemnda for Den norske kirke

2014 - 2015
Medlem i Mellomkirkelig råd

Offentlige og andre verv

1978 - 1985
Kretsformann Østfold krets Norges KFUK-KFUM)

1987 - 1992
Leder i forbundsstyret Norges KFUK-KFUM

1988 - 1998
Medlem/visepresident KFUMs verdensforbund

1994 - 1995
Styremedlem Flyktningrådet

2001 - 2015
Styreleder Rønningen folkehøyskole


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR