7

AUD JOHANNE KVALBEIN

Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1. Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
Svar: Jeg er barnedøpt i Den norske kirke og har alltid vært medlem av denne kirken. Jeg har vært engasjert i vanlig menighetsbyggende arbeid, som søndagsskole, ungdomsarbeid og noe forkynnelse. Jeg har vært medlem av ulike styrer og råd innen norsk kirke- og kristenliv oghar de siste årene sittet som medlem av Oslo Bispedømmeråd.
2. Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes  kirken med begrepene • Bekjennende • Åpen • Tjenende • Misjonerende Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?
Svar: Jeg ønsker å tjene Den norske kirke ved å stille til valg. Jeg er opptatt av at Den norske kirke skal framstå med et helhetlig budskap om Kirkens Herre Jesus Kristus. De fire begrepene fra visjonsdokumentetsom karakteriserer kirken, henger sammen og bør derfor ikke settes opp mot hverandre. Kirken skal være både bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.Denne helheten oppfatter jeg som visjonsdokumentets budskap.

3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Svar: Jeg holder fast ved den bibelske forståelsen at ekteskapet er mellom mann og kvinne, som også et overveldende flertall av verdens kirker står for. I utgangspunktet skal et barn kunne vokse opp med sin mor og far.

4. Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Svar: Kirkene – også Den norske kirke – skal være selvstendige i forhold til staten. Med endrede forhold mellom kirke og stat, får Dnk frihet i tros- og lærespørsmål og er ikke lenger en del av statens religionsvesen.  Det er positivt at Dnk nå selv kan utnevne sine egne ledere. I vårt land har Dnk vært sammenvevet med staten i flere hundre år. Det må brukes nødvendig tid for å løse opp båndene.Den store utfordringen blir økonomien. Samfunnet må erkjenne hvor viktig tro og religion er for mennesker og inngå gode samarbeidsavtaler når det gjelder økonomi, også for Den norske kirke der fortsatt et stort flertall av folketer medlemmer. Kirker som er kulturminner, må det være det offentliges oppgave å vedlikeholde.
5. Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Svar: Jeg ønsker å bygge kirken nedenfra, gjennom mennesker som slutter seg til kirkens tro. Jeg er særlig opptatt av at det er mange immigrantmenigheter i Oslo, og at disse er en del av vårt kristne fellesskap. Jeg har hatt en del kontakt med dem. Det alminnelige byggende menighetsarbeid som peker på Jesus som vår Frelser og Herre,er mitt hovedfokus.
6. Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 
Svar: Jeg vil gjerne bidra med å fokusere på Kirkens Herre, samtidig som jeg bruker de erfaringer jeg har tilegnet meg gjennom kirkelig virksomhet og aktivt engasjement i samfunnet gjennom mange år.

Arbeidserfaring / utdanning

1967 - 1969
Lærerutdanning

1971 - 1972
Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet

Kirkelige verv

2005 - 2009
Vara til Oslo bispedømmeråd

2011 - 2015
Medlem av Oslo bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1997 - 2000
Politisk rådgiver for utenriksminister Vollebæk, Bondevik 1

2001 - 2009
Første vara til Stortinget for Oslo for KrF

2003 - 2007
Nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen Oslo bystyre

2007 - 2011
Varaordfører i Oslo

2011 - 2015
Byåd for eldre og funksjonshemmede i oslo


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO