8

IDA LINDØE

Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Trosopplæring
  • Gudstjenesteliv
  • Religionsdialog
  • Endringsprosessen i forholdet mellom stat og kirke

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi: Gjennom å ha engasjert meg i kirkelig arbeid i mer enn 25 år, har jeg opparbeidet meg en god del erfaring og kompetanse som jeg håper å kunne bidra positivt inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet med. Bakgrunnen min som religionsviter mener jeg også er relevant.
Jeg har et stort ønske om at så mange som mulig skal få oppleve Den norske kirke som et godt sted å komme til og få bo i. Lav terskel, inkludering i fokus. Være en god arbeidsgiver. Kirken må både klare å tilpasse seg slik hverdag og helg er for folk flest i dag, samtidig som den skal ta vare på tradisjoner både fra kirkelivet i Norge og hente inspirasjon fra den verdensvide kirken gjennom historien.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
Ved å i minst mulig grad bruke disse begrepene utad, er det fristende å svare. Disse ordene er fremmedgjørende for mange i folkekirken. Som hustavle eller huskeliste for kirken er visjonsdokumentet viktig. Vi skal leve det, være det, hver på vår måte. Så er det kloke mennesker i menighetene som skal se hvem som er hva og gi støtte deretter. I et myldrende mangfold der kirkedørene står på vid vegg og ønsker alle velkommen inn i hellig rom, hellig tid. For å møte Gud og for å få et ærlig møte med seg selv og andre.
Eksemplene i visjonsdokumentet kan jeg helt slutte meg til.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Det er min oppfatning at det er rett å vie likekjønnede par i Den norske kirke. Det er også rett å ha motsatt syn, for dem som mener det. Det må kunne finnes gode løsninger der ulike syn kan leve side om side i Den norske kirke. For eksempel ved at det i bispedømmet/ prostiene finnes prester som vil vie likekjønnede par. Vi må gi hverandre tid og rom.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?
Styrken til Den norske kirke er alle kirkebyggene som gir en unik nærhet til medlemmene. Kirkene må være åpne og i bruk ofte. Signalbygg det er knyttet sterke identitetsbånd til gjennom bruk i de store begivenhetene i livet gjennom generasjoner. Denne tilknytningen må vi ta vare på som en uvurderlig skatt og gjøre vårt beste for å styrke. Da trengs nok ansatte med gode arbeidsbetingelser og frivillige medarbeidere som blir godt ivaretatt.
Soknerådene er et viktig organ som vi i endringsprosessen må vite å verdsette. Bl.a. ligger det et stort apparat av frivillige medarbeidere og veldig mye lokalkunnskap om menigheten som er viktig både historisk og praktisk. Det er særs viktig at soknerådene blir hørt, inspirert, får opplæring og har reell innflytelse.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Ved å ha blikket rettet mot det som er det overordnede ved å være kirke, og ved å se på alt vi er enige om, bygge relasjoner. Da må vi være løsningsorienterte og inngå kompromisser, være rause, gi hverandre tid og rom. Maktmisbruk og manipulering må avsløres og settes en stopper for på klokt vis. God, profesjonell ledelse i alle ledd er avgjørende. Kirken skal klare å være både en tydelig stemme når viktige verdier står på spill i samfunnet, samtidig som den skal være et sted der mennesker skal få komme med sin åndelige lengsel og finne hvile. Det vil ikke si at kirken skal ”gå i spagaten” hele tiden, men det må komme mye tydeligere frem at det er mange rom i Den norske kirke.

Arbeidserfaring / utdanning

1987 - 1988
Norsk grunn- og mellomfag (Agder distriktshøgskole)

1989 - 1991
Fransk grunnfag Universitetet i Bergen, Universitetet i Caen

1992 - 1993
Religionsvitenskap grunn- og mellomfag.

1993 - 1997
Cand. philol. Universitetet i Bergen. Hovedfag religionsvit.

Kyrkjelege verv

1993 - 1997
Leder, Den norske kirke sitt arbeid på Universitetet Bergen

1995 - 1998
Kvinneutvalet i Bjørgvin bispedømmeråd, medlem

1995 - 2002
Medlem og leder Emmaus i Bergen (nå Kirkelig dialogsenter)

2010 - 2013
Medlem trusopplæringsutvalet i Kvam

2011 - 2015
Leder Ålvik sokneråd og medlem Kvam kyrkjelege fellesråd

Offentlege og andre verv

1991 - 1992
Studentrepresentant instituttråd og fagutvalg.

1999 - 2002
Koordinator Comenius skoleprosjekt.

2014 -
Arbeidsplasstillitsvalgt Utdanningsforbundet, Kvam ung.skole


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD