1

MARIT HERMSTAD

Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Satsingsområder

  • En åpen folkekirke for alle
  • Trosopplæring
  • Diakoni
  • Rekruttering og frivillighet
  • kirkeordningsspørsmål

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Jeg er glad i kirken vår og har vært engasjert i den på ulike vis, de senere år bl.a. som leder av bispedømmerådet og medlem av Kirkemøtet. Jeg ønsker fortsatt å bidra til at kirken videreutvikles som en åpen, landsdekkende og demokratisk folkekirke som den enkelte vil tilhøre, engasjere seg i og/el. arbeide i.

 

Jeg er opptatt av at bispedømmets visjon ”Folkekirka i Sør-Hålogaland: Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet”, blir vektlagt og kan bli opplevd slik av den enkelte. Dette bl.a. ved at kirken formidler aktuell forkynnelse, gir trosopplæring og livsnær diakoni. Jeg ønsker en kirke uten terskler der dåpen er eneste medlemskriterium og at kirkens medlemmer opplever seg som likeverdige og fullverdige medlemmer uavhengig av forskjeller det måtte være mellom oss.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?


En satsing på ungdomsarbeid vil kunne være positivt for rekruttering. Til dette kan vi blant annet samarbeide med barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi kan utfordre unge såvel voksne til å ta utdanning/videreutdanning slik at de kan gå inn i ulike kirkelige stillinger. Vi må også jobbe kontinuerlig med å la vårt bispedømme være et attraktivt bispedømme å gjøre tjeneste i, slik at nye medarbeidere får lyst til å gjøre tjeneste her og de som er her fortsatt, ønsker å bli her. Likeså tror jeg ”fremsnakking” av det å arbeide i kirken, virker rekrutterende.

 

3. Hvilke samfunsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Kirka skal stå opp for verdighet og rett for alle mennesker, og bør være en kritisk røst i samfunnet, blant annet når det gjelder kamp mot fattigdom, kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima og bærekraftig utvikling.

 

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg har gjennom flere år arbeidet for at vi som kirke må lage en vigselsordning for likekjønnede par! Jeg vil fortsette å jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette og jeg mener vi som kirke må bli flinkere til å leve med uenighet. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par.

 

I Åpen folkekirkes plattform heter det: ”Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.”

 

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Endringen i relasjonen mellom stat og kirke gjør det nødvendig å fastholde hvilken kirke vi skal ha. Om den fortsatt skal ha en bred oppslutning, der mange kan føle tilhørighet. I denne perioden blir det viktig å sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Mulighetene er at kirken selv i større grad enn tidligere, vil legge føringer og bestemmelser for hvordan den vil være kirke. Dette er også en god mulighet for kirken til å gjennomtenke hva det betyr å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke i dagens verden. Utfordringene er mange. Vi må sikre demokratiske ordninger og en kirke der alle som ønsker det, kan finne rom for sitt liv. Det er viktig at det i prosessen med selvstendiggjøring tas godt hensyn til at kirken har ansvaret for mange ansatte som ser med spenning på en ny organisering av kirken. Det blir derfor viktig med gode prosesser som trygger de ansatte under omstillingene. Forholdet mellom valgte og administrative organer må tydelig vise at det er de valgte organer som styrer kirken. Sognet og sognets organer må styrkes, slik at den lokale kirke styrkes. Bispemøtet skal ha en selvstendig plass i kirkeordningen med ansvar for bl.a. liturgiske og læremessige saker.

Arbeidserfaring / utdanning

1974 - 1977
Sykepleieutdanning

1977 - 1984
Sykepleier og avd sykepleier i sykehus og hjemmesykepleie

1981 - 1994
Videreutdannelse i ledelse, veiledning og sosialpedagogikk

1984 - 2015
Sykehuset i Sandnessjøen, avd sjef, rådgiver

2000 - 2004
Can.polit med hovedfag/master i Praktisk kunnskap

Kirkelige verv

1985 - 2000
Søndagsskolelærer ca 15 år og medl av Helgeland Søndagsskole

2002 - 2011
Leder av Tjøtta og senere medl av Snadnessjøen mr

2002 - 2011
Medl og senere leder av Alstahuagu kirkelig fellesråd

2006 - 2011
Medl og sender 1. vara av Landsrådet i Kirkelig arb. giver

2006 - 2015
Leder av Sør-Hålogaland bispedømme og Kirkemøtet

Offentlige og andre verv

1990 - 1993
leder av foreldreråd i barnehage (1 år) og skole (3 år)

1993 - 1994
Medl av styringsgruppen for Helgeland Rehab. i Sømna

1993 - 1994
Styreleder for stiftelsen Helgelandskollektivet - unge m/rus

2009 - 2012
Styremedl/nestleder Opplæringskont. Midt-helgeland i Mosjøen

2009 - 2015
medl i fag/samarbeid råd for Utvikl. senter i Nordland


Andre kandidater på samme liste

2
OLA SMEPLASS Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ
3
KRISTINA BJÅSTAD Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL
4
SVERRE HENRIKSEN Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA
5
TANJA FATIMA NYJORDET Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA
6
ODVAR HARRY NORDNES Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ