2

OLA SMEPLASS

Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Satsingsområder

  • En enklere kirkeorganisasjon
  • Diakoner i alle menigheter
  • Trosopplæringa videreutikles

Spørsmål og svar


1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Det gjør jeg fordi jeg mener jeg har noe å bidra med i styring og utvikling av folkekirka vår. Kirka vår går inn i en svært spennende og avgjørende periode der nye ordninger i forhold til stat og kommune skal utvikles og vedtas. Da er det viktig at kirka har tydelige stemmer som skal tale dens sak overfor krefter som arbeider mot oss eller vil gjøre kirka til en uviktig og usynlig del av samfunnet.  Med min erfaring, blant annet fra politikken, tror jeg at jeg kan være en slik stemme.

Mine hjertesaker er diakoni (spesielt rusomsorg og eldreomsorg) og barne- og ungdomsarbeid 

Jeg har vært med en periode tidligere (1998-2002) og trenger ingen «læretid» for å gå inn i arbeidet.


2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Jeg mener at den beste måten å rekruttere på er å ha et aktivt barne- og ungdomsarbeid med tydelig formidling av evangeliet. Selv ble jeg rekruttert til diakon gjennom mange år innenfor skolelaget/KFUK/KFUM og mange av mine kolleger kan fortelle det samme. Det som gjøres innenfor trosopplæring, blant annet med å gi barn gode opplevelser i kirkerommet, er veldig viktig. Det er også viktig å oppfordre og motivere unge til å vurdere et yrkesliv i kirka. Aktivt oppsøkende arbeid på utdanningsinstitusjonene er viktig for å rekruttere arbeidere fra andre deler av landet.


3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?        

Kamp mot fattigdom og for verdighet for alle. Omsorg overfor de som faller utenfor.

Kamp mot rasisme og fremmedfrykt. Toleranse og respekt overfor mennesker med annen tro enn vår, samtidig som vi er trygge på vår egen tro

Kamp for skaperverket og naturressurser


4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg mener kirka ikke skal bidra til å diskriminere likekjønnede par gjennom å nekte vigsel eller forbønn. På sikt bør det vurderes om kirka skal si fra seg den juridiske delen av ekteskapsinngåelse, og tilby en forbønnshandling, gjerne i høytidelige former, til alle som gifter seg. Kirka skal være best på bryllup!


5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Muligheter: En mer selvstyrt kirke, en mer oversiktlig organisasjon med en arbeidsgiverlinje, klarere ansvarsforhold, mindre administrasjon og flere arbeidere «i felten».

Utfordringer: En mindre forutsigbar økonomi, mer usikkerhet omkring finansiering av bygging og vedlikehold av kirker.

Arbeidserfaring / utdanning

1983 - 1991
Sosionom/Diakoonutdanning

1988 - 2009
Menighetsdiakon i to perioder, Nord-Rana og Domkirken

1996 - 2002
Leder for utekontaken i Rana

2009 - 2013
Miljøterapeut i den akutte ungdomspsykiatrien, Nordlandssyke

2013 -
Virksomhetsleder for gatenært arbeid Kirkens Bymisjon, Bodø

Kirkelige verv

1988 - 2013
Menighetsråd i to menigheter, Nord-Rana og Bodin

1993 - 1996
Kretsleder i KFUK/KFUM Helgeland

1998 - 2002
Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland

1998 - 2006
Mellomkirkelig Råd

2002 - 2009
Forbundsleder i Det Norske Diakonforbund

Offentlige og andre verv

1995 - 1999
Vara til Fylkestinget i Nordland

1995 - 2003
Kommunestyre i Rana kommune (1.vara i fire år)

1995 - 2003
Skolestyret og Helse og sosialstyret i Rana

2010 - 2014
Fylkesleder i Nordland Senterparti


Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HERMSTAD Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN
3
KRISTINA BJÅSTAD Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL
4
SVERRE HENRIKSEN Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA
5
TANJA FATIMA NYJORDET Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA
6
ODVAR HARRY NORDNES Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ