1

KARIN-ELIN BERG

Stilling: Festningsforvalter Alder: 37 1632 GAMLE FREDRIKSTAD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Satsingsområder

  • En åpen og relevant kirke
  • Gudstjenestelivet
  • Lokalmenigheten
  • Trosopplæring
  • Kirkedemokrati- og struktur

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Kirken er viktig både i samfunnet generelt og for enkeltmennesker. Kirken har en nasjonal funksjon og betydning, men ikke minst er det den lokale kirken og menigheten som treffer folk både i dagliglivet og ved de store anledningene. Det å sitte i disse organene gir en særlig god mulighet til å påvirke Kirkens utvikling. Etter 6 år i Oslo bdr, har jeg både kompetanse og engasjement til å bidra. Mine hjertesaker: • Kirken må være relevant og være nær folks hverdag. • Barn og unge i kirken skal få oppleve kirken som et godt sted å være. De må få opplæring i den kristne tro slik at de får en trygg trosidentitet. Kirken skal også være en trygg ramme for å reflektere over og diskutere de store spørsmålene i livet. • Engasjement rundt den lokale menighet. • Kirkeordningen må bevare og utvikle folkekirken.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? ; Ny frihet og større ansvar er positivt, men krever grundig forarbeid og oppfølging. Jeg mener ny ordning blant annet må bygge på:• Kirkemøtet må styrkes som kirkepolitisk organ. KM skal representere alle dem som opplever at de har en tilknytning til Kirken. Da må valg og nominasjoner involvere bredt.• Engasjementet rundt den lokale menighet må bevares. Det forutsetter at soknet som enhet beholder myndighet og ansvar. Muligheter:• Kirken får styre sin egen utvikling.• Kortere vei mellom medlemmene og beslutningene kan gi større tilhørighet. Utfordringer:• Å finne gode modeller som kan være ramme for utviklingen og prosessene.• Skillelinjer innad i Kirken vil bli tydeligere. Da kan det være vanskelig å bevare enheten når store saker skal behandles og avgjøres internt, uten en ekstern, politisk «syndebukk».
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? ; Ja, jeg mener det er riktig at alle som ønsker å inngå og bekrefte et forpliktende samliv i Kirken skal ha mulighet til det. Med bispemøtets utredning «Sammen», er det tydeliggjort at det er to, teologisk forankrede, syn på dette spørsmålet. For meg har refleksjonene og konklusjonene i rapporten vært viktige. Med et så tungt, teologisk grunnlag, mener jeg det er på tide å ta konsekvensen av at det er to syn på likekjønnede ekteskap i DnK. I dag er det bare det ene synet som kan praktiseres og det mener jeg er feil. Det er svært sterke følelser på begge sider i denne saken, noe som stiller særlige krav til debatten.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; I Bibelen er det godt grunnlag for å engasjere seg i mange av de utfordringene som vi som samfunn møter i dag. Måten Jesus møtte sine medmennesker på og det oppdraget vi er gitt som forvaltere av Guds skaperverk gir oss som kirke en god referanseramme som vi bør formidle også utenfor kirkerommet. For meg betyr det at Kirken kan og bør engasjere seg i spørsmål om f.eks:• Miljøet• Menneskeverd• Fattigdom• Undertrykkelse• Menneskeverd• Fordeling av ressurser• Menneskerettigheter. Jeg mener engasjementet kan uttrykkes på ulike måter:• Talspersoner deltar i offentlig debatt• Medlemmer oppfordres til å engasjere seg. • Kirkenære uttrykksformer som bønn, innsamlinger, åpne kirker,
tilbud til svake grupper osv. Kirken må legge vekt på å løfte frem de kristne verdiene som argumenter.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; For meg er det viktig at verdiene kirken formidler hjelper mennesker til å leve bedre liv ved å inspirere til å ta vare på sine medmennesker og skape en bedre verden. • Medmenneskelighet. Vi møter svake grupper hver dag. Hvordan kan vi se de svakeste og hjelpe dem?• Toleranse. Verdens konflikter skyldes i stor grad ulike religioner og synspunkter. Hvordan kan vi leve med egen tro og samtidig respektere andre? • Rettferdighet. Nylig ble det rapportert at 1% av verdens rikeste eier over halvparten av jordens verdier. Hvordan kan vi motvirke forskjellene?• Fellesskap. Stadig flere er ensomme. Hvordan kan vi skape mer fellesskap med hverandre?• Nøysomhet. Verdens ressurser er ikke utømmelige. Hvordan kan vi leve på en måte som sparer miljøet for neste generasjoner?
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Jeg har bred erfaring med verv i ulike styrer og organisasjoner, både innenfor studentpolitikk, kirkepolitikk og som tillitsvalgt. Her er et utvalg, se ellers CV.Kirkepolitikk:• Medlem av Markus menighetsråd (Oslo) 2006-2013. Leder 2010-2013.• Nestleder Oslo bispedømmeråd 2010-2015. • Oslo Kirkelige fellesråd 2008-2013• Komiteleder Kirkemøtet 2011-2015• Leder evalueringsnemnda 2012• Leder styringsgruppe for trosopplæring 2008-2013• Rep.skapet KN 2010-• Rep.skapet Kirkens Bymisjon Oslo 2010-Studentpolitikk:• Studentparlamentsleder Høgskolen i Oslo 2005-2006• En rekke ulike verv i Studentenes Landsforbund 2004-2008• Styremedlem Penelope bokhandel 2005-2008. Tillitsvalg:• Styremedlem

Arbeidserfaring / utdanning

1997 - 2000
Mastergrad, jus, University of Cambridge

2000 - 2003
Enkeltfag, økonomi og jus, Universitetet i Oslo

2003 - 2006
Journalistikk, Høgskolen i Oslo

2008 - 2014
Mastergrad, Styring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kirkelige verv

2005 - 2013
Nestleder/leder, Markus menighetsråd

2008 - 2013
Leder, styringsgruppen for trosopplæring, Gamle Aker/Markus

2008 - 2013
Representant Oslo kirkelige fellesråd

2009 - 2015
Nestleder Oslo bispedømmeråd + delegat Kirkemøtet

2012 - 2015
Leder av Evalueringsnemnda, Kirkerådet

Offentlige og andre verv

1994 - 1997
Barne- og ungdomsrådet, Østre Fredrikstad menighet

2004 - 2008
Diverse verv, Studentenes landsforbund

2005 - 2006
Leder av Studentparlamentet, Høgskolen i Oslo

2010 - 2013
Hovedtillitsvalgt, Unio Kunnskapsdepartementet


Andre kandidater på samme liste

2
PÅL ANTONSEN Stilling: Daglig leder Alder: 56 1706 SARPSBORG
3
MARIANNE SKADAL Stilling: Student Alder: 22 1536 MOSS
4
TRINE BRITT NORDSTRØM Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 56 2019 SKEDSMOKORSET
5
LINE HALVORSRUD Stilling: Leder i Skeiv Ungdom Alder: 24 1940 BJØRKELANGEN
6
ROLF HENNING REIKVAM Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 67 1923 SØRUM
7
ØYVIND KARL JØRGENSEN Stilling: Daglig leder Alder: 53 1664 ROLVSØY
8
SOLVEIG JULIE MYSEN Stilling: Student Alder: 28 1721 SARPSBORG
9
KJETIL HAFSTAD Stilling: Professor Alder: 69 1671 KRÅKERØY
10
LIV BETTY HESJADALEN Stilling: Fagleder Alder: 63 1560 LARKOLLEN
11
NILS ØBY Stilling: Studiesjef Alder: 53 1730 ISE
12
HELGE RANVIK Stilling: Finans-/eiendomsdir. Alder: 65 1560 LARKOLLEN
13
TORHILD SØLVIK-JENSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2013 SKJETTEN
14
MAJA ANDRESEN OSBERG Stilling: Student Alder: 22 1580 RYGGE