3

KARI MARTINE KOLBRÆK ASK

Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?
Svar:
Jeg mener alle fire er viktige og forpliktende. Men jeg brenner særlig for at Kirken skal være til stede for mennesker som sliter med livene sine, både fysisk, psykisk og åndelig. Samfunnet vårt  ser ut til å endre seg slik at det materielt blir større forskjeller mellom folk, flere veldig rike, og flere under fattigdomsgrensen. Kirken skal stille opp for de svake i samfunnet, både for å gi direkte hjelp og i samfunnsdebatten.

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar:
Dette er et vanskelig spørsmål, og det er ikke riktig å behandle det uten å vurdere det fra flere synsvinkler. Og jeg føler at jeg ikke er ferdigtenkt i denne saken. Men pr nå er jeg av den oppfatning at mennesket skal veie tyngre enn prinsippene. Derfor mener jeg at dersom par av samme kjønn søker kirken for å bli viet, og ha denne dimensjonen med seg i samlivet sitt, så skal de få kirkelig vielse. 

3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?
Svar:
Gjennom kirkeforlik og grunnlovsendring har vi ikke lenger en statskirke i Norge, og den norske kirke sidestilles med andre tros- og livssynssamfunn.  Mange av kirkens folk hilste denne endringen velkommen, og jeg ser at det kan være en styrke for kirken at den får større makt over indre avgjørelser.  Samtidig  ser jeg at den norske kirke som ‘folkekirke’ kan bli svekket, og jeg mener ‘folkekirka’ representerte et stabiliserende element i samfunnet. Dermed hviler et større ansvar på Kirken selv, og dette representerer både en mulighet og en utfordring.
 

4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?
Svar:
Viser til spørsmål 1 ovenfor. Kirken har en rolle overfor mennesker i alle livssituasjoner,  ved å være aktivt til stede i menneskers hverdag. Samtidig har kirken et indre ansvar for tilrettelegging og fornyelse. I trosspørsmål og samfunnsspørsmål hører jeg til de som mener det er riktig å ‘bygge broer’ mellom folk. Dette må ikke gå på bekostning av den evangelisk lutherske lære. Men ved aktivt virke og tilstedeværelse i menneskers liv, vil kirkens virke vinne flere. Jeg mener dessuten at kirken i større grad kan delta i samfunnsdebatten og særlig stå opp for svake grupper i samfunnet.

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg  ved årets kirkevalg?
Svar:
Jeg mener jeg kan bidra inn i rådet med engasjement og kompetanse og konstruktive innspill basert på lang erfaring fra ‘grasrot’-samarbeid mellom kirke og skole og kommune. Jeg  har også god kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser, noe jeg også mener er viktig.

Arbeidserfaring / utdanning

Lærerutdanning, tilleggsutdanning, ledelse

- 2003
Cand.Ed. fra universitetet i Oslo

1971 - 2000
Undervisning og skoleledelse, Sigdal

2000 - 2004
PP-tjenesten i Midt Buskerud og Ringerike / Hole

2004 - 2007
Rektor skolen Familieavd Modum Bad

Kirkelige verv

1991 - 1995
Menighetsråd Sigdal menighet

1995 -
Diakoniutvalget Sigdal menighet

Offentlige og andre verv

Andre verv i lag og foreninger, korps, idrett,

1972 - 1999
Barnearbeid, søndagsskole og ‘Korvett’

1995 - 2007
Kommunepolitiker

2007 - 2015
Fylkespolitiker

2007 - 2015
Ordfører


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK