ONARHEIM SOKN

5694 ONARHEIM 53 43 71 20 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste