SOLUND SOKN

Kyrkjekontoret Kommunehuset, 6924 HARDBAKKE 57 78 62 00 soknepresten@solund.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste