LIABYGDA SOKN

, 6212 LIABYGDA 70 26 03 33 stranda@storfjorden.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste