GISKE SOKN

6050 VALDERØYA 70 18 80 40 tuva@giske.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste