KAUTOKEINO SOKN

Goahtedievvá 2, 9520 KAUTOKEINO 78 48 61 29 kirkevergen@kautokeino.kirken.no