Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja 2015-2023

Formelt er kvinner og menn likestilte i det norske samfunnet. Også i Den norske kyrkja har kvinner og menn dei same rettane sjølv om det, som elles i samfunnet, er ulike syn på kjønn og forholdet mellom kjønna.

Likestilling mellom kvinner og menn blir ofte rekna som sjølvsagt. Historia viser likevel at likestilling er eit resultat av at det i mange generasjonar har vore kjempa og arbeidt i både medvind og motvind. Oversikta over viktige årstal lenger bak i dette heftet viser historiske milepålar i kampen for rettar. Delen om statistikk kan seie noko om den faktiske situasjonen.

Strategiplanen (vedteken av Kyrkjerådet i juni 2015) gjeld først og fremst forholdet mellom kvinner og menn, jenter og gutar. Men likestilling på dette området må òg tolkast i ein vidare samanheng der mellom anna kjønnsidentitet og seksuell identitet spelar ei rolle.

Visjonsdokument for Den norske kyrkja ”Meir himmel på jorda”, som Kyrkjemøtet 2014 vedtok, legg føringar for arbeidet i Den norske kyrkja og er med og skaper samanheng mellom ein overordna strategi og enkeltplanar. Underordna strategiplanar innanfor dei ulike felta er ein del av den strategiske satsinga i kyrkja og utdjupar denne satsinga.

Den reviderte strategiplanen for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja er laga for å konkretisere korleis kjønns- og likestillingsperspektiv skal innarbeidast i kyrkja. Det er ikkje lagt opp til noka prioritering mellom delmåla.  

Likestilling er ein del av arbeidet i kyrkja og må vere ein naturleg del av heilskapen og prege heile den kyrkjelege verksemda, både planprosessar og praktisk gjennomføring. Som arbeidsgivar har kyrkja eit særleg ansvar for å motverke diskriminering (§ 5 i likestillingslova) og arbeide aktivt for å fremje likestilling (§ 23 i likestillingslova). Arbeidsgivar pliktar dessutan å førebyggje og hindre trakassering (§ 8 og § 25 i likestillingslova).

Med utgangspunkt i strategiplanen blir kyrkja utfordra nasjonalt, regionalt og lokalt til å ta eit sjølvstendig ansvar for å konkretisere, integrere og setje i verk. Det må tenkjast heilskapleg og tverrfagleg i arbeidet for å sikre at kjønns- og likestillingsperspektivet er med i all kyrkjeleg verksemd. Det gjeld både i konkrete saker og på strukturelt og åndeleg plan. Derfor har både leiinga og vi alle eit ansvar for at Den norske kyrkja fungerer som eit likeverdig og likestilt fellesskap.