Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bønner

Rohkos lea oktavuohta maiddái dilis go mii eat sáhte leat fárrolaga. Dáppe gávnnat sámegillii rohkosiid roassudilis.                                                                                                                                      Bønn er et fellesskap selv i en tid med fysisk avstand. Her finner du utvalgte bønner på samiske språk.

Davvisámegiella - Julevsámegiella - Åarjelsaemien

 

Bønn i en urolig tid

Herre Jesus Kristus,
Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.
Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.
Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.
Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.
Kom med din fred til dei som er redde.
Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.
Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.
Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.
Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.

 

Salme 91, 5 – 6 og 9a

Du skal ikkje frykta for redsler i natta,
for piler som flyg om dagen,
for pest som fer fram i mørkret,
for plage som herjar ved middagstid.

Du, HERRE, er mi tilflukt.Den sykes bønn

Kjære Herre Gud! Jeg er så urolig. Jeg finner ikke fred, verken dag eller natt. Jeg kan ikke forklare uroen eller angsten – jeg ber bare om hjelp.

Hjelp meg å ta ordet til meg som Jesus sa:

“Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Styrk min tro, Herre, og bevar mitt hjerte og mine tanker i deg. Amen

 

(Matkeloahpa ovddasmoraš - Omsorg ved livets slutt 2020, mer informasjon her)

 

Davvisámegiella:

 

Rohkos roassodilis

Hearrá Jesus Kristus
Don dálkkodit buhcciid ja veahkehit veahkehemiid
Mii dovdat iežamet veahkeheapmin dán dilis mii lea gáfat olbmuide miehtá máilmmi.
Gáhtte sin geaidda njoammudávda lea njommon ja geat leat buohccit. Divtte sin dearvvašnuvvat fas. Várjal sin geain lea hearkkes immunsuodjalus, vai sidjiide ii njoamo dávda.

Atte iežat ráfi sidjiide geat ballet.

Várjal sin geat barget dearvvašvuođabálvalusain ja fuolahussurggiin, vai sidjiide ii njoamo dávda.
Mii rohkadallat skuvlaohppiid ovddas, bearrašiid ovddas ja fitnodagaid ovddas geaidda dán njoammudávdda leavvan garrasit čuohcá.
Atte viissisvuođa eiseválddiide min suohkaniin, Norggas ja olles máilmmis vai sii máhtáše hálddašit dán dili.
Veahket min vai mii nagodit bissehit dán dávdda leavvama.

Árpmit min badjelii, Hearrá Jesus

 

Sálbma 91,5-6 ja 9a

It don dárbbaš ballat ija balddáhusain,
it njuolas mii girdá beaivet,
it rohttudávddas mii njoammu seavdnjadin
itge suohtas mii duššada beaiveguovdil.

Du dorvu lea Hearrá

 

Buohcci rohkos 

Ráhkis Hearrá Ipmil! Mun lean mášoheapme. Mun in gávnna ráfi, in beaivit inge ihkku. Mun in máhte čilget mu siskkáldas mášohisvuođa dahje balu – mun rohkadalan dus veahki.

Veahket mu oskut dan sátnái maid Jesus celkkii:

«Mun lean dinguin buot beivviid gitta máilmmi loahpa rádjái.» Nanne mu osku, Hearrá, várjalivččet mu váimmu ja mu jurdagiid du siste. Amen.

 

(Matkeloahpa ovddasmoraš - Omsorg ved livets slutt 2020, mer informasjon her)

 

Áhččemin

Boares vuohki:

Áhčči min, don guhte leat almmis.
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhtu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibámet.
Ja atte midjiide min suttuideamet ándagassii
Nugo maiddái mii ándagassii addit min velggolaččaidasamet;
ja ale doalvvo min geahččalusa sisa,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii!

Amen.

Áhččamet ja guokte oanehis buressivdnadusa/rohkosa YouTube:s

 

Ođđa vuohki:

Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo mii ge ándagassii addit velggolaččaidasamet.
Ale ge doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii.

Amen.

 

 

Julevsáme:

Frans Assisá rågos (Frans av Assisis bønn)

Hærrá dagá muv duv ráfe giehtaræjddon!
Dibde muv buktet gieresvuodav gånnå vassje l ráddimin.
Dibde muv buktet ándagisluojttet gånnå vierrevuohta l dagádum.
Dibde muv buktet avta semalasjvuodav gånnå rijddo l.
Dibde muv buktet jáhkket guoktáladdamijn.
Dibde muv buktet sádnesvuodav gånnå l tjáddjidus.
Dibde muv buktet tjuovgav gånnå l sjævnnjat.
Dibde muv buktet ávov gånnå l suorggo ja vájvve.
O, Meistár!
Lájddi dån muv jaskadit ienep gå jaskaduvvat.
Dádjadit ienep gå dádjaduvvat.
Iehttset ienep gå iehtseduvvat!
Dan diehti gut ietjastis vaddá, iesj oadtju.
Iehtjas vajálduhttema baktu de gávna ietjastit.
Gå ándagisluojttá de iesj oattjo ándagisluojttemav
Jábmema baktu tjuodtjela ihkeva iellemij.
Amen

 

Áhttje mijá

Áhttje mijá guhti le almen.
Ájlistuvvus duv namma.
Båhtus duv rijkka.
Sjaddus duv sidot gåk almen,
nåv aj ednamin.
Vatte midjij uddni mijá bäjvvásasj lájbev.
ja luojte midjij suttojdimme ándagis,
nåv gåk mij aj luojttep mijá velgulattjajda.
Ja ale mijáv gähttjalibmáj lájddi,
ájnat várjjala mijáv bahás.
Juhte duv le rijkka ja fábmo ja herlukvuohta
ihkeven ájggáj.

Amen.

Áhttje mijá Youtube:n

 

Åarjelsaemien:

 

Aereds-rohkelasse 

lydfil_Aereds-rohkelasse

Gosse tjuedtjelh, tjaelieh aejlies kroessem dov mïelkese væhtine jïh jiehtieh: «Aehtjien, Baernien jïh Aejlies Voejkenen nommesne. Aamen.»

Elmien Aehtjie, datnem gijhtebe dov iehtseles baernien Jeesus Kristusen gielhtie. Daan jïjjen datne leah mijjem vaahrijste vaarjelamme. Gieries Jupmele, dutnjien rohkelibie, vaarjelh mijjem daan biejjien sådtojste jïh bahhasvoeteste. Jïh viehkehth mijjem daan biejjien hijvenlaakan dåemiedidh jïh datnem iehtsedh.

Vaeltieh mijjem dov faarhman. Seedth dov eengkelem mijjem bahhasvoeteste gorredidh. Aamen.

 

Iehkeds-rohkelasse

lydfil Iehkeds-rohkelasse

Iehkeden gosse edtjh åarajidh, tjaelieh aejlies kroessem dov mïelkese væhtine jïh jiehtieh:

«Jupmelen, Baernien jïh Aejlies Voejkenen nommesne. Aamen.»

Elmien Aehtjie, datnem gijhtebe dov iehtseles baernien Jeesus Kristusen gielhtie. Aarmogs Jupmele, daan biejjien leah mijjem vaarjelamme. Gieries Jupmele, dutnjien rohkelibie, luejhtieh mijjeste maam mijjieh daan biejjien meadteme. Aarmogs Jupmele, vaarjelh mijjem jïh baajh mijjem raeffesne åaredh.

Vaeltieh mijjem dov faarhman. Seedth dov eengkelem mijjem bahhasvoeteste gorredidh. Aamen.

 

Rohkelassh gosse geerve biejjieh

Gieries Jupmele
Båetieh mannem viehkehth dov Aejlies Voejkeninie,
datne hov daajrah maam ussjedem.
Båetieh mannem viehkehth dov Aejlies Voejkeninie,
mov gïknjelh garkesieh.

Nåå - vaj - vaj -.


Båetieh mannem soelkehth dov Aejlies Voejkeninie,
datne hov daajrah maam darpesjem.
Båetieh mannem soelkehth dov Aejlies Voejkeninie,
mov vaajmoe saejrede.

Nåå - vaj - vaj -.

Vuelie: Anne-Grethe Leine Bientie

 

Lohkebe Aejlies gærjeste

Sion jeahta: «Åejvie mannem laahpeme jïh mannem åajaldahteme.»
Mejtie tjidtjie jïjtse njammije maanam åajaldahta,
maanam maam håksa?
Jis tjidtjie åajaldahta,
manne im datnem gåessie gænnah åajaldehtieh. Jes 49,14-15

 

Aehtjie mijjen

Aehtjie mijjen guhte leah Elmierijhkesne.
Baajh dov nommem aejliestovvedh.
Baajh dov rijhkem båetedh.
Baajh dov syjhtedem eatnamisnie sjidtedh guktie Elmierijhkesne.
Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fierhten-beajjetje laejpiem.
Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme
guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme.
Aellieh luejhtieh mijjem giehtjelimmij sijse,
valla vaarjelh mijjem bahheste.
Juktie rijhke lea dov, faamoe jih earoe ihkuven aajkan.

Aamen.

Aehtjie mijjen Youtube:sne

 

Buorissjivnnadus - Bueriesjugniedasse - Velsignelsen

Hearrá buressivdnidivččii du ja várjalivččii du.
Hearrá divttášii muođuidis čuovgat du badjeliija livččii dutnje árbmugas.
Hearrá bajidivččii čalmmiidis du alaja attášii dutnje ráfi.

Hærrá buorrissjivnnjedus duv ja várjjalus duv.
Hærrá tjuovggijus árudijás dunji ja årrus dunji ármmogis.
Hærrá jårggålus árudijás dunji ja vaddus dunji ráfev.

Jupmele datnem bueriesjugnehte jïh datnem vaarjele.
Jupmele jïjtse ååredæjjine dutnjien tjuavka jïh dutnjien åårmehke orre.
Jupmele jïjtse ååredæjjine dov gåajkoe jårra jïh dutnjien raeffiem vadta.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Amen

 

Hearrámet Jesus Kristus árbmu,
ja Ipmil ráhkisvuohta
ja Bassi Vuoiŋŋa servvolašvuohta
lehkos din buohkaid mielde! Amen!

Vår Herre Jesu Kristi nåde, og Guds kjærlighet
og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle! Amen!

 

Buressivdnit min Ipmil Áhčči!
Buressivdnit min Jesus Kristusa!
Buressivdnit min don Bassi Vuoigŋa! 

Bueriesjugnehth mijjem, Jupmel Aehtjie
bueriesjugnehth mijjem, Jupmelen Baernie, mijjen Åejvie
bueriesjugnehth mijjem, Jupmele Aejlies Voejkene.

Velsign oss, Gud Fader!
Velsign oss, Guds Sønn!
Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd!

Amen

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"