Prosjektmidler til revitalisering av samisk salmesang - ny søknadsfrist 29. august

Samisk kirkeråd lyser ut kr 65 000,- i prosjektmidler til tiltak som bidrar til at tradisjonell samisk salmesang anerkjennes, styrkes og videreutvikles som samisk tradisjonsmusikkform.

Det ytes i utgangspunktet inntil kr 20 000,- til enkeltprosjekt som:

 -          bidrar til tradisjonsoverføring, vitalisering og synliggjøring av tradisjonelle samiske salmesangformer (herunder også læstadiansk salmesang på norsk).

-          har element av arena- og nettverksbygging, evt. metode- og fagutvikling.

-          formidler forståelse av salmesang som samisk musikkform med fokus på stemmebruk, intonasjon, tempo, tonespråk m.m..

-          underbygger salmesangens funksjon som tros- og kulturuttrykk i samiske samfunn.

-          har lokal forankring med mulig overføringsverdi til andre geografiske områder.

 

Prosjektsøknad må inneholde prosjektbeskrivelse som beskriver mål, tiltak, arbeidsformer, organisering, framdriftsplan og budsjett. Prosjektet gjennomføres 2016/2017. Ved prosjektslutt leveres rapport og regnskap. Det ytes ikke konsertstøtte, støtte til eksisterende tiltak, plateutgivelser eller artiststøtte.

                                   

Ny søknadsfrist 29. august

 

Søknad sendes til: 

 

Post: 

Kirkerådet

v/Samisk kirkeråd

Pb 799 Sentrum 

0106 Oslo 

 

Epost: 

post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no