Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

STRATEGIPLAN 2015-2018 FOR SMM

SAMARBEID MENIGHET OG MISJON (SMM) er et samarbeid mellom Den norske kirke og følgende misjonsorganisasjoner: Areopagos, Den Norske Israelsmisjon, Det Norske Misjonsselskap, HimalPartner, Misjonsalliansen, Normisjon og Stefanusalliansen.

SMM er organisert gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i bispedømmene. Drift og oppfølging besørges av misjonsrådgivere i bispedømmene og daglig leder sentralt. 
 
SMM ble etablert i 1993 og har som sitt formål å styrke misjonsengasjementet i Den norske kirkes menigheter. SMM søker å virkeliggjøre dette gjennom å legge til rette for misjonsavtaler mellom menighetene og misjonsorganisasjonene, fremme en bibelsk fundert og relevant misjonsforståelse og arbeide for at misjon blir en integrert del av menighetens tro og liv.
 
PLANENS VIRKEOMRÅDE

Denne strategiplanen omfatter overordnede strategier for samarbeidet mellom Den norske kirke og de ovenfor nevnte organisasjonene for å virkeliggjøre vår felles visjon.
Planen er retningsgivende for det sentrale og de regionale ledd i SMM-arbeidet og for SMM-organisasjonenes samarbeid med menighetene i Den norske kirke.
På grunnlag av denne utarbeides det årlige handlingsplaner både regionalt og sentralt. De regionale årsplanene og rapporter sendes SMM sentralt. Dette søkes samordnet med bispedømmekontorenes rapporteringsrutiner. Strategiplanen har blitt til gjennom et samspill mellom SMM regionalt og sentralt. 
 
VISJON

Vår visjon er ”Sammen om Misjonerende Menigheter” - hvor evangeliet frigjør mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt.
 
VERDIER FOR SMM-SAMARBEIDET

For å realisere visjonen vektlegger vi tydelighet på eget standpunkt, respekt for hverandre og åpenhet for mangfold. 
 
HOVEDMÅL

HOVEDMÅL 1: Flere menigheter som gjennom misjonsavtalene får større forståelse og engasjement for helhetlig misjon.

HOVEDMÅL 2: Misjonsavtalene er bedre integrert i menighetenes ulike aktiviteter og fellesskap.

HOVEDMÅL 3: Økt samarbeid internt og mellom SMM og andre aktører i global misjon. 
 
 
 
HOVEDMÅL 1: Flere menigheter som gjennom misjonsavtalene får større forståelse og engasjement for helhetlig misjon.

DELMÅL:

1.1 Hele SMM nettverket skal jobbe for: økt forståelse i menighetene for at misjon handler om sammenhengen mellom dåpen, troen og kallet til et liv i bønn og tjeneste (jfr. SMM sitt grunnlagsdokument og KM 07/12) bedret kommunikasjon om hva misjon er og hvordan misjonsorganisasjonene arbeider, særlig med henblikk på evangelisering og menighetsbygging
 
1.2 Organisasjonene tilbyr menighetene misjonsavtaler som gir: økt forståelse for helhetlig misjon der sammenhengen mellom forkynnelse, menighetsbygging og diakoni er tydelig økt forståelse for at vi er en del av den globale kirke med et felles oppdrag økt kompetanse i menighetene til å dele troen i respekt og lydhørhet for andre impulser til Dnk menigheters lokale arbeid med diakoni, kamp for rettferdighet, og klimabevissthet økt  ansvar for forfulgte kristne og  andre minoriteters trosfrihet økt bevissthet om den kristne tros jødiske røtter og kirkens misjonsansvar for det jødiske folk tilgang på relevante ressurser knyttet til misjonsprosjektene til bruk i de ulike deler av menighetsarbeidet, særlig i trosopplæringen
 
1.3 Hele SMM-nettverket skal: styrke kunnskap og bevissthet om søsterkirker og/eller samarbeidsorganisasjoner som er knyttet til menighetens misjonsavtale 
 
HOVEDMÅL 2: Misjonsavtalene er integrert i flere av menighetenes ulike aktiviteter og fellesskap.

DELMÅL:

2.1  Styrket arbeid med å følge opp misjonsavtalene ved at: SMM-utvalgene gjennomgår alle misjonsavtalene regelmessig og rapporterer resultatet til organisasjonene sentralt menigheter som ikke får tilstrekkelig oppfølging tilbys misjonsprosjekt fra en annen SMM-organisasjon  organisasjonene prioriterer og systematiserer oppfølgingen av misjonsavtalene gjennom regelmessig prosjektinformasjon og kontakt med avtalemenighetene
 
2.2   Misjonsrådgivere og daglig leder: har god kjennskap til menighetene/prostiene i det enkelte bispedømme og arbeider systematisk og proaktivt for å koble sammen aktuelle menigheter og organisasjoner synliggjør misjon i menighetenes virksomhetsplaner for gudstjenesteliv, diakoni og trosopplæring videreutvikler og  gjør kjent ressursene på www.menighetogmisjon.no og www.kirken.no
 
2.3   Hele SMM-nettverket skal jobbe for: forsterket ungdomsengasjement for misjon styrket informasjonsarbeid i aviser, menighetsblader og nettsider styrket givertjeneste og tildeling av kollekter i menighetene at det sikres opplæring av frivillige regionalt i SMM  
 
HOVEDMÅL 3: Økt samarbeid internt i SMM og mellom SMM og andre aktører i global misjon
 
DELMÅL:  Hele SMM-nettverket skal jobbe for:

3.1   økt kompetansen hos tilsatte i organisasjonene om menighetenes kultur og struktur og hvordan de kan kommunisere misjon 

3.2  økt kompetansen om misjon og organisasjonenes arbeid hos ansatte og frivillige i alle ledd av Dnk

3.3  felles arenaer mellom organisasjonene og menighetene for kompetanseheving og inspirasjon

3.4  samarbeid med andre aktører om å styrke kommunikasjonen om misjon og synliggjøre den globale kirke i det offentlige rom. 

3.5  styrket refleksjon om forholdet mellom misjon, religionsdialog, forsoning og menneskerettigheter

3.6 å identifisere utfordringer og tiltak sammen med søsterkirker, migrantmenigheter, økumeniske og diakonale organisasjoner (jfr. KM 07/12) 

3.7  styrket bevissthet om hvilke utfordringer verdens befolkning står ovenfor som følge av miljø- og klimaendringer med et særlig fokus på de fattigste

3.8  styrket informasjon på kirkelige utdanningsinstitusjonene om hvilke muligheter SMM-samarbeidet gir i menighetene

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)