Menneske med utviklingshemming i kyrkja

Korleis kan menneske med utviklingshemming bli inkluderte i kyrkjelyden sitt liv? Kva gjer me når ein konfirmant har særlege behov? Korleis kan me leggja til rette for alle i trusopplæringa?

Bjørgvin bispedømekontor har ein eigen rådgjevar som står klar til å støtta kyrkjelydane i desse oppgåvene. Han kan bl.a. bistå med dette:

• Konfirmasjon
• Rådgjeving
• Hjelper til å organisera gruppetilbod der det er nødvendig 
• Sakshandsamar for støtte til assistent, transport etc. ved konfirmantundervisning i Bergen
• Rett til tru- og livssynsutøving for alle

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30