Gravferdssaker

Bispedømerådet har ansvar for godkjenning av gravplassar og er klageinstans i ein del saker knytt til gravferdslova og gravferdsforskrifta.

Det er kyrkjeleg fellesråd i kvar kommune som har ansvaret for å forvalta gravplassar og gravferder. Bispedømerådet si rolle:

  • Godkjenna nye gravplassar og endringar av eksisterande. 
  • Godkjenna dei lokale vedtektene for gravplassane.
  • Godkjenna andre minnesmerke enn gravminne på gravplassane.
  • Klageinstans ved klager på vedtak i det lokale fellesrådet.
  • Uttalar seg om kommunale planar knytt til gravplassar eller naboskapet til gravplassane.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30