Rutiner for handtering ved mobbing og trakassering

Det er arbeidsgjevar si plikt å iverksetja tiltak som er nødvendige for å førebyggja og handtera mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Det er arbeidstakar si plikt å sørgja for at arbeidsgjevar eller verneombod vert informerte så snart arbeidstakar blir kjent med at det førekjem trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30