Rutiner for handtering ved mobbing og trakassering

Det er arbeidsgjevar si plikt å iverksetja tiltak som er nødvendige for å førebyggja og handtera mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Det er arbeidstakar si plikt å sørgja for at arbeidsgjevar eller verneombod vert informerte så snart arbeidstakar blir kjent med at det førekjem trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Her finn du rutinar for handtering av mobbe- og trakasseringssaker for rettssubjektet Den norske kyrkja. Sjå andre relevante lenker nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30