Lov- og regelverk i kyrkja

Nedanfor finn du peikarar til aktuelt regelverk knytt til kyrkja si forvaltning og helse-, miljø og tryggleik.

Lov om Den norske kirke

Helse, miljø og tryggleik (HMT)

Forvaltning

Tariff

Bispedømeråd og sokneråd

Gravferd og gravplassar

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30