Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bjørgvin bispedømeråd 4. juni 2015

Bjørgvin bispedømeråd var samla til møte 4. juni. På saklista stod mellom anna tilsetjing i tre prestestillingar, fordeling av utjamningsmidlar for trusopplæring og fordeling av diakonimidlar.

Bjørgvin bispedømeråd var samla til møte 4. juni. På saklista stod mellom anna tilsetjing i tre prestestillingar, fordeling av utjamningsmidlar for trusopplæring og fordeling av diakonimidlar.

Bispedømerådet tilsette følgjande prestar:

Sokneprest i Nordhordland med sokna i Gulen, Masfjorden og Solund som tenestestad:

Jens Linde.

Sokneprest i Jondal og Utne sokn:

Carsten Mrusek.

Sokneprest i Samnanger sokn:

1. David Vogel

2. Raymond Cato Torsvik

Utjamningsmidlar – trusopplæringsmidlar

Kyrkjerådet løyvde seinhaustes i fjor utjamningsmidlar til trusopplæringsreforma. Noko vart fordelt etter søknad, resten vart overført til 2015. Årsaka til at ein har fått utjamningsmidlar er for å korrigere for utilsikta ulikskapar i tildelinga. Det kan vere endring i medlemstal, soknegrenser, kompensasjon for krevjande geografi eller demografi, fellestiltak over sokne- eller fellesrådsgrenser, eller som ved tildelinga vi fjor haust kan noko av tilskotet gå (etter søknad) til tidsavgrensa prosjekt innan tilrettelegging, i møte med særskilde utfordringar, lokale utviklingstiltak og liknande.

Vedtak:

a)      Utjamningsmidlar for 2015-2017 (kr 480.000)

1.       Einingar med tildeling under kr 120.000 får kr 30.000 ekstra. 3*30.000= 90.000 (Eidfjord, Jondal, Ulvik/Granvin)

2.       Einingar med tildeling under kr 210.000 får kr 20.000 ekstra. 8*20=160.000 (Løvstakksiden, Sandviken, Årstad, Fjaler, Fridalen, Naustdal, Gaular, Gulen/Solund)

3.       Einingar med kateket og med 75% eller mindre enn av NAFN får kr 20.000 ekstra. 4*20.000=80.000 (Kvam, Loddefjord, Olsvik, Os)

4.       Einingar utan kateket og med NAFN på 90% får kr 30.000 ekstra. 2*30.000=60.000 (Luster, Meland)

5.       Einingar utan kateket og med NAFN på over 90% og under 99% kr 20.000 ekstra. 2*20.000=40.000 (Jølster, Sogndal/Leikanger)

6.       Einingar med alternativ NAFN under 330 (utan kateket) eller 240 (med kateket) og som elles ikkje får av utjevningstildeling får kr 10.000 ekstra. 5*10.000=50.000 (Fyllingsdalen, Laksevåg, Landås, Nygård, Slettebakken)

 b)      Ekstraløyving for 2015

7.       Prostia i Sogn og Fjordane, Nordhordland, Sunnhordland og Hardanger og Voss får inntil kr 20.000 kvar til å arrangere eller delta på fellessamlingar/fellestiltak. Tildelinga går til eit vertsfellesråd og vert disponert i samråd med prosten. (Bergen og Vesthordland har kort reiseveg og mange tilbod, og får ikkje av denne løyvinga). 6*20.000=120.000.

Alle einingar får kr 10.000 øyremerka til stimulering av frivillig innsats i trusopplæringa med særleg fokus på aldersgruppa 15-18 år. 74*10.000=740.000

c)       Utjamningsmidlar for 2015-2017 (kr 480.000)

8.       Einingar med tildeling under kr 120.000 får kr 30.000 ekstra. 3*30.000= 90.000 (Eidfjord, Jondal, Ulvik/Granvin)

9.       Einingar med tildeling under kr 210.000 får kr 20.000 ekstra. 8*20=160.000 (Løvstakksiden, Sandviken, Årstad, Fjaler, Fridalen, Naustdal, Gaular, Gulen/Solund)

10.   Einingar med kateket og med 75% eller mindre enn av NAFN får kr 20.000 ekstra. 4*20.000=80.000 (Kvam, Loddefjord, Olsvik, Os)

11.   Einingar utan kateket og med NAFN på 90% får kr 30.000 ekstra. 2*30.000=60.000 (Luster, Meland)

12.   Einingar utan kateket og med NAFN på over 90% og under 99% kr 20.000 ekstra. 2*20.000=40.000 (Jølster, Sogndal/Leikanger)

13.   Einingar med alternativ NAFN under 330 (utan kateket) eller 240 (med kateket) og som elles ikkje får av utjevningstildeling får kr 10.000 ekstra. 5*10.000=50.000 (Fyllingsdalen, Laksevåg, Landås, Nygård, Slettebakken)

d)      Ekstraløyving for 2015

14.   Prostia i Sogn og Fjordane, Nordhordland, Sunnhordland og Hardanger og Voss får inntil kr 20.000 kvar til å arrangere eller delta på fellessamlingar/fellestiltak. Tildelinga går til eit vertsfellesråd og vert disponert i samråd med prosten. (Bergen og Vesthordland har kort reiseveg og mange tilbod, og får ikkje av denne løyvinga). 6*20.000=120.000.

15.   Alle einingar får kr 10.000 øyremerka til stimulering av frivillig innsats i trusopplæringa med særleg fokus på aldersgruppa 15-18 år. 74*10.000=740.000.

Diakonstilling i Førde

Førde kyrkjelege fellesråd får 50 % statleg tilskot til diakonstilling fom. 1.8.2015 under føresetnad av lokal stønad til stillinga tilsvarande 50 % stilling.  Dette er midlar som tidlegare var brukt i Ytre Sogn.

Representant til KIA (Kristent interkulturelt arbeid) sitt regionråd

Bjørgvin bispedømeråd oppnemner Arthur Pilskog som Bjørgvin bispedøme sin representant til KIA Bjørgvin sitt regionråd for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017, med Sverre Langeland som 1. vararepresentant i same periode.

Styremedlemer til Stiftinga Familiekontoret i Bjørgvin

Bjørgvin bispedømeråd oppnemner som styremedlemmar til Stiftinga Familiekontoret i Nordfjord for perioden 2015 – 2019 (perioden er frå 1. juni – 31. mai):

Magni Aa Berge, Hyen                             

Personleg vara: Per Jarle Myklebust, Byrkjelo

Rolf Schanke Eikum, Nordfjordeid         

Personleg vara: Benedikte Rydland Dæmring, Nordfjordeid

 

Sakliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møtebok Sokneprest i Jondal og Utne sokn, Hardanger og Voss prosti
Sokneprest i Samnanger sokn, Hardanger og Voss prosti
Sokneprest i Nordhordland prosti med sokna i Gulen, Masfjorden og Solund som tenestestad- Nordhordland prosti
Tilskot til trusopplæringsreforma - fordeling av utjamningsmidlar
Omdisponering av statleg støtte til diakonstilling – frå «Ytre Sogn» til anna kyrkjeleg fellesråd
Oppnemning: nye representantar til KIA Bjørgvin sitt regionråd 2015 - 2017
Oppnemning av styremedlemmar - Stiftinga Familiekontoret i Nordfjord
Orienteringer