Saksframlegg til sak om høyring på ny trussamfunnslov

Bjørgvin bispedømeråd skal i møte 5. desember drøfta sitt høyringssvar til Kulturdepartementet i saka om ny lov om trus- og livssynssamfunn.

Bjørgvin bispedømeråd hadde si første drøfting av denne saka i møte 3. november. På bakgrunn av dette har administrasjonen ved bispedømekontoret skrive eit framlegg til høyringsfråsegn, sjå lenke nedst på sida. Den første runden i bispedømerådet tyda på at det vil bli votering om nokre av spørsmåla høyringa ber om svar på. Kva som blir bispedømerådet sitt endlege høyringssvar, vil bli gjort kjent etter møtet i desember.

På dette møtet vil det elles vera fleire tilsetjingssaker, og bispedømerådet møter ungdomsrådet i Bjørgvin.

Sakliste

Ord for dagen
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møteprotokollen frå 03.11.2017
Tilsetting av sokneprest i Nordhordland prosti, Ostereidet og Mo sokn
Tilsetting av sokneprest i Fana prosti, Birkeland sokn
Tilsetting av sokneprest i Fana prosti, Skjold sokn
Tilsetting av prostiprest i Åsane prosti
Budsjett 2018
Rapport reformasjonsjubileet
Høyring: Forslag til ny lov om trus- og livssynssamfunn
Orienteringssaker

Møte med Ungdomsrådet

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30