Konfirmanthefte til alle som er fødde 2001

Alle unge som er fødde i 2001 har i desse dagar fått heftet " Konfirmant 2016" i posten. Denne personleg adresserte sendinga med informasjon til moglege konfirmantar er ei landsdekkande satsing, men kvart bispedøme har sin eigen variant av heftet.

Heftet "Konfirmant 2016" vil vere eit supplement til den informasjonen som blir gitt frå dei lokale kyrkjelydane. Folkeregisteret har gitt adresser og løyve til distribusjonen.

Kvart år vert omlag 42.000 ungdomar konfirmerte i Den norske kyrkja. For å lese meir om konfirmasjon sjå nettsida: www.konfirmant.no

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30