Møt oss på nettet

Vi har fått nye nettsider. Her skal du enkelt kunna finna biskopen, bispedømerådet og bispedømekontoret.

Den norske kyrkja tek i bruk nye nettsider. Målet er at du lett skal kunna finna fram på sida anten du er godt kjent med kyrkja eller ikkje. Sidene er tilpassa alle platformar (PC, nettbrett, mobil) og er tilgjengelege også for menneske med funksjonshemmingar (universelt utforma).

Bispedømet sine sider har ein del stoff for prestane, dette er samla på ei eiga side "For prestane". 

Dersom du vil sjå dei gamle sidene til Bjørgvin bispedøme, finn du dei på gammel.kirken.no/bjorgvin.  

www.kirken.no har også fått ny utforming, og dei gamle sidene til kyrkjerådet finn du på gammel.kirken.no

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30