Nominasjonskomitéane i arbeid

Nominasjonskomiteane sine lister over kandidatar til bispedømerådsvalet skal vera klare 1. mars. Den 19. januar møttest komitéane for å starta arbeidet sitt.

Det er tre nominasjonskomitéar ved valet på nytt bispedømeråd/Bjørgvin sine medlemer i Kyrkjemøtet. Nominasjonskomitéen for leke skal arbeida fram ei prioritert liste på 18 kandidatar.  Komitéen for nominasjon av prestane sin kandidat skal leggja fram ei alfabetisk ordna liste på fem kandidatar. Det same skal nominasjonskomitéen for lek kyrkjeleg tilsette. 

Bispedømerådet har sju leke medlemer, ein prest og ein lek tilsett. I tillegg er biskopen fast medlem. 

Etter at listene er lagt fram, kan ein på visse vilkår fremja alternative lister til lek liste, og seinare supplerte kandidatar, om det ikkje vert meir enn nominasjonskomiteen si liste. Les meir: Det kan bli fleire lister ved bispedømerådsvalet

For prest og lek tilsett, gjeld regelen om at ein kan fremja forslag om supplert kandidat etter at lista er prestentert i starten av mars. Innan to månader må i tilfelle ti personar med røysterett i den aktuelle gruppa, frå minst to prosti, fremja ein kandidat dei vil ha på lista. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30