Nytt tildelingsbrev fra departementet

Vi har fått nytt Tildelingsbrev frå departementet datert 8.02.16.

For Bjørgvin er det ein netto reduksjon i tildelinga på kr 117.000. 

Endringar i denne tildelinga:

Produktivitetskravet er auka frå 0,5 til 0,7% (Des -15, Stortingsvedtak om justert statsbudsjett)

Bjørgvin har fått kompensert frikjøp av UNIO tillitsvald, tillegg kr 150.000

 

Desse endringane får følgjande konsekvens for vedteke budsjett:

Presteskapet, ny tildeling:  kr 123.553.000, reduksjon kr 247.000

Kyrkjeleg administrasjon, ny tildeling:  kr 15.733.000, auke kr 130.000

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30