Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Treng kyrkjelyden din økonomisk støtte til eit prosjekt i 2018? Søk OVF-midlar

Det er tid for å søkje om midlar frå Opplysningsvesenets fond (OVF). Søknadsfristen for å få støtte til prosjekt i 2018 er 1. desember. Ein kan også søkja om midlar til arbeid med vennskapskyrkjelydar.

Midlane skal nyttast til kyrkjelege formål med særlig vekt på tiltak i kyrkjelydane og felles kyrkjelege tiltak. Dei skal i hovudsak nyttast innanfor Kyrkjemøtet sine satsingsområde. Prosjekta kan vara frå eitt til tre år.

Gjeldande satsingsområde:

  • Diakoni
  • Kyrkjemusikk og kultur
  • Born og unge
  • Gudstenesteliv

Følgjande kan søkje:
a) Lokale og regionale råd og grupper innan Den norske kyrkja.
b) Instansar innan Den norske kyrkja som omfattar heile landet eller ein større region enn eitt bispedøme.

Det er bispedømerådet som tildeler midlar. Bispedømerådet har høve til å prioritera dei tiltaka som er i samsvar med bispedømet sine strategiar som for tida er "Ungdom. vekst i trua" og "Gudstenesta - navet i kyrkjelyden".

Dei siste åra har Bispedømerådet prioritert slik at mange små prosjekt har fått omlag 15 000 - 35 000 kr. Nokre få, større prosjekt har fått meir. Sjølv om snittsummen ikkje er så stor, er det viktig med noko eigenfinansiering (som kan vere både kommunale eller private midlar/sponsorar).

Søk på nytt om de har eit pågåande prosjekt:
Nye prosjekt kan vare frå eitt til tre år. Prosjekt som alt er igong, vil prioriterast dei påfølgjande åra, men dette føreset at førebels prosjektrapport viser at prosjektet har den planlagte progresjonen. Desse må senda søknad kvart år.

Støtte til vennskapskyrkjelydar 
Mellomkyrkjeleg råd har for 2017 tildelt 65 000 kr til Bjørgvin bispedømeråd for bruk til støtte av mellomkyrkjelege tiltak mellom vennskapskyrkjelydar i ulike land. Midlane skal ikkje brukast til å senda kyrkjemedlemer på besøk frå Noreg til andre land. Desse midlane vil bli utbetalt i 2017.

Hugs fristen 1.desember 2017 - søknaden skal sendast til Bjørgvin bispedømeråd, gjerne på epost til bjoergvin.bdr@kyrkja.no