Ledig stilling som spesialprest i Nordhordland prosti

Det er ledig stilling som spesialprest i Nordhordland prosti med Alversund, Seim og Lygra sokn som tenestestad

Spesialpreststillinga i vil ha fokus på:

  • Presten har i samarbeid med sokneråda eit hovudansvar for det kyrkjelege arbeidet mellom born, ungdom, unge vaksne og unge familiar
  • Tek del i konfirmantundervisinga
  • Deltek på stabsmøte og konvent
  • Gjer teneste i samsvar med oppsett plan for gudstenester, gravferder, vigsler og institusjonsandaktar
  • Deltar i beredskapsordninga

Søknadsfrist 11. oktober 2015

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30