Støtte til TV-aksjonen

TV-aksjonen den 18. oktober går i år til Regnskogfondet. Biskopen oppmodar kyrkjelydane til å støtta aksjonen.

Målet med aksjonen er å bidra til å bevare nokre av dei største, samanhengande regnskogsområda i verda. Desse ligg i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Desse områda er større enn Noreg og Danmark til saman.

Kvifor er dette viktig? Det er viktig fordi årets aksjon både vil hjelpe nokre av dei mest sårbare menneska i verda, men også fordi dei same menneska vil hjelpe oss med å løyse to av dei mest akutte miljøproblemer i verda: Trugsmålet mot eit forsvarleg klima og naturmangfaldet.

Årets TV-aksjon handlar både om urfolk sine rettar og vårt felles klima. Som kyrkje har vi eit kall frå Gud til å kjempe for rettferd og verne om skaparverket. Difor vedkjem årets TV-aksjon oss som kyrkje. 

Biskopen har i eit brev til kyrkjelydane gjeve si tilråding til kyrkjelydane og medlemene i Den norske kyrkja til å: 

• bere bøsser den 18. oktober
• løfte fram temaet i gudstenester og arrangement.
• gje offer og på andre måtar gje aksjonen merksemd og støtte

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30