Skjema, rapportering bruk av OVF-midlar

Skjema for rapportering frå kyrkjelydar og organisasjonar som har prosjektstøtte frå Opplysningsvesenets fond (OVF).

Send skjema til Bjørgvin bispedømeråd innan 1. mars 2018

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30